elmozdít ts ige 4a4

1. (átv is) ’helyéről arrébb mozdít, ill. más irányba fordít vmit’ ❖ Isten helyébl el-mozdítja a’ hegyeket (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C5362, 44) | A tőke állandólag Vásárhelytt kezeltessék, onnan semmi szin alatt elmozditható ne legyen, s csak a kamatok menjenek a hagyományosok kezébe (1870 Orbán Balázs CD22) | A darukhoz soroztatnak azok az emelők is, melyekkel a tárgyat egymáshoz merőleges két irányban tetszés szerint mozdíthatjuk el (1893 PallasLex. CD02) | [A pávián] télen a meleg kecskeólba menekült, de itt sok bajt okozott. Kiemelte az ajtókat, kiszabadította a kecskéket és disznókat, deszkákat mozdított el és egyéb tiltott dolgokat művelt (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Azzal elmozdítottam fegyverem csövét a céltáblámtól jobbra levő második felé (1974 Munkácsi Miklós 2025025, 593) | az ún. kurzort bármilyen irányban elmozdíthatjuk (1997 PedagógiaiLex. C6809, 313).

1a. (ritk) ’〈kül. épületet, épületrészt〉 máshova helyez’ ❖ [a református templomnak] 1829-ben eszközölt kiigazitásakor nem csak tornyai mozdittattak el, hanem az egész egyház annyira átalakult, hogy régi műidomaiból mi sem tartatott fenn, mi épitési korára útasithatna (1871 Orbán Balázs CD22) | A mellékhajók egyenesen, a szentély sokszögűleg záródik, de ablak és ajtó átalakult, s a főkapuzat egészen elmozdittatott (1873 Orbán Balázs CD22) | lényegében semmit el nem mozdítottak; itt vannak a váratlan sarkok, a szűk közök és meglepő átjárók, a macskakövekkel kirakott apróbb-nagyobb terek, közepükön a szobor, a kút vagy a kettő remekbe álmodott, míves ötvözete, állnak az oszlopos felhajtók és bejárók, a háromszögű antik homlokzatok (1977 Kertész Imre² CD41).

1b. ’〈ember, állat test(rész)ét〉 vmely helyzetből más helyzetbe, más irányba mozdítja, ill. 〈izom vmely testrészt, szervet〉 más irányba fordít’ ❖ Abellino megállt hat lépésnyire saját sorompójától, s hüvelykujját elmozdítá a pisztoly sárkányáról, melyet eddig tartott (1853 Jókai Mór CD18) | ha kényelmetlen helyzetéből testünket elmozdítjuk, hogy más helyzetbe hozzuk, nem ritkán azt álmodjuk, hogy mélyen lezuhanunk (1893 PallasLex. CD02) | [az ámbrás cet az alsó állkapcsát] oldalt is meglepően messze tudja elmozdítani (1929 Az állatok világa ford. CD46) | a harántcsíkolt izmok vagy vázizmok [...] elmozdítani képesek azokat a szerveket, elsősorban csontokat, melyeken tapadnak (1986 Az emberi test 1114004, 991) | [a lábát] elmozdítja a fékpedál felé (1996 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈tekintetét〉 leveszi vmiről, ill. 〈figyelmét〉 elfordítja vmiről’ ❖ „Én magam sem tudom bizonyosan”, szólott Olivér, a nélkül hogy szemeit a rámáról elmozdította volna (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1888, 120) | Ez valami kegyetlen látványt szemlélő, borzalomtól meglepett ember arckifejezése; láthatni rajta, hogy valami annyira, s pedig önkénytelenül ragadta meg, hogy arról nem képes figyelmét elmozditani (1864 Szokoly Viktor C4047, 175) | a kapitány még ezután sem nyugodott meg, mert mihamar észrevette, hogy a hirtelenszőke csupán cselfogásból mozdította el a tekintetét (1909 Krúdy Gyula CD54) | beszédvezérléssel küszöbölik ki azt, hogy a gépkocsivezető az útról elmozdítsa a tekintetét (1999 Byte Magazin CD38).

1d. ’〈határt〉 arrébb helyez’ ❖ Ellenben a növekedő és apadó hold között ő is azon különbséget találta; csakhogy az időszakok határait kissé elmozditja (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Ne mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek ki! (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203) | a Duna elterelése a határt nem mozdította el (1998 Országgyűlési Napló CD62).

1e. (ritk) ’〈szót〉 kitöröl, kihúz vhonnan(, és máshova tesz be)’ ❖ mind azon Ígét, Melly nem elég fényes [...] bátor leszen elmozdítni helyébl (1815 Virág Benedek ford.–Horatius C4507, 85) | Ezen utolsó szavak nem tetszettek; – örömest elmozdítottam volna helyökről, de nem lehetett; rettentőn dörögtek füleimben. „Fergeteg és szélvész között ragadtatik el!” (1834 Garasos Tár 8625002, 94) | Az élc hatása nincs kijegecesedett, megbonthatatlan szöveghez kötve, mint pl. a versé, amelynek egy szava sem mozdítható el büntetlenül (1938 Martos Vilmos CD10).

2. (rég) ’〈nehézséget, akadályt (jelentő személyt)〉 elhárít, ill. útjából eltávolít’ ❖ Elmozdítottam az akadályokat, a’ mellyek ſzíves igyekezetem ellen gyakran útamban ſzoktak állani, és megneveztem az elhárító eſzközöket (1811 Csery Péter ford.–Schönfeld C1299, 30) | hátramaradásunk minden okai könnyebben mozdíttathatnak el, mint azon egyik legfőbb ok, melyet legritkábban említünk, s mely kétségenkívül népünk csekély értelmi kifejlődésében kereshető (1846 Eötvös József 8126052, 280) | Az aristokraták és jakobinusok egyaránt örvendettek rajta [ti. a király elmenekülésén]: az előbbiek, mert az ellenrevolutió kezdetét remélték, az utóbbiak, mert elmozdítva látták a legnagyobb akadályt, a mely hazájukat a respublicától elválasztotta (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | [Jósika] azért, hogy időt nyerjen, míg tervének szilárd alapot vet, ellenfeleit elmozdítja útjából (1916 Dézsi Lajos CD55).

3. ’〈megszokott menetéből, ill. nyugalmi v. megrekedt állapotából, a holtpontról〉 kibillent, kizökkent vmit’ ❖ nem lehetne-e némelykor a jólélés, jóllakozás is ok az elbúsulásra, a midőn az érzéki és lelki erő között tartandó eránysuly elmozdíttatván, az elsőbbség a testnek adaték, s ez a lelket szolgamartalékjává tevé (1822 Szemere Pál C3948, 226) | [Kodály Zoltán] az egyetemes népdalgyűjtemény ügyét a holtpontról elmozdítani nem tudta ugyan, annyit azonban elért, hogy rövid idő alatt két rész-publikáció jelent meg (1971 Eősze László CD30) | A betegségek fellobbanó, alattomosan lappangó, részeket rontó vagy mindent elborító támadásaikkal leterítik az embert, elmozdítják életét a megszabott utak kényszerpályájáról (1986 Losonczi Ágnes 1095001, 53) | Ahhoz, hogy a Balaton idegenforgalmát lényegesen elmozdítsuk a jelenlegi állapotából, hogy a szezont meghosszabbítsuk, a horgászturizmussal számolnunk kellene (1993 Országgyűlési Napló CD62).

3a. ’〈vmely folyamatot, jelenséget stb.〉 más irányba fordít(va fokozatosan megváltoztat)’ ❖ [Tóth Árpád] mélabúját nibelungizált alexandrinusai fokozzák, de parnasszista látásmódra vall, ahogy kifejezéseit a vizualitás felé mozdítja el (1966 Rába György CD53) | [Józef Piłsudski] a szétdarabolt Lengyelország Oroszországhoz tartozó területein a munkásmozgalmat a függetlenségi törekvések vállalásának irányába mozdította el (1992 Szokolay Katalin CD17) | igyekszenek a képzést gyakorlati irányba elmozdítani (1995 Figyelő CD2601) | A kialakult helyzet az árakat is fölfelé mozdította el, egyelőre nem drasztikusan, mintegy 500 forint a drágulás (2000 Magyar Hírlap CD09).

3b. (rég) ’〈vminek a fejlődését, ügyét〉 előmozdítja, segítséget nyújtva támogatja’ ❖ a’ hol pedig urbéri rendbeszedés még nem történt volna, a’ közállományból szinte az adózók részére epreskertnek 500 lélekre két hold föld adassék, és hogy az ipar e’ nevezetes ága általok kellőleg elmozdittassék (1841 Pesti Hírlap CD61) | a tisztikart olly egyénekből alakitsa össze, akikben biztositéka legyen a hazának, hogy a megye s annak immár eléggé okulhatott népe minden eventualitások [= eshetőségek] esetére a haza s ebben saját érdekéhez hű – s azt minden áron elmozditani hü marad (1849 Kossuth Lajos CD32) | A földbirtokosok ezidő óta egyre-másra alapították a bányatelepeket s minden eszközzel elmozdították a bányászat fejlődését (1921 Hóman Bálint CD42).

4. (rég) ’〈céljától, szándékától stb.〉 eltérít, eltántorít vkit’ ❖ De mind ezekkel is lehetetlen vólt fel-tett tzéljoktól el-mozdítani ezeket (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C5365, 351) | a’ mit én egyszer felteszek, attól a’ menykőhullások sem tudnak egy hamar elmozdítani (1824 Horvát István C4936, 233) | őtet az ünnepek megtartásától semmi argumentumok el nem mozditják (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | ne mozdítson bennünket el semmi azon szándéktól, melyet föliratainkban annyiszor kifejeztünk, hogy t. i. a rendes törvényhozás útján szándékozunk a haza minden nyelvű, ajkú és vallású polgárai iránt teljes mértékben igazságosak és méltányosak lenni (1867 Deák Ferenc CD51).

4a. (rég, Jog) ’〈vmely testület, bíróság(i határozat)〉 arra késztet v. utasít vkit, hogy elálljon vmitől, lemondjon vmiről’ ❖ [akik] el-hagyott jussaiknak visszaszerzése eránt pert kezdenének, [...] az illyenek magok keresetektl azonnal el-mozdíttassanak (1799 Statuta C2219, 19) | kérem a RRket ne mozdítsanak el minket a kérdés feletti voxolástol (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Az is bizonyos, hogy 1738. táján egy Paksy István György keletkezett, ki a kihalt Paksy család birtokaihoz a birtokló leányág ellen igényeket formált, azonban az egybeköttetést kimutatni nem tudván, igényéről a kir. kuria itélete által elmozdíttatott (1862 Nagy Iván CD31) | Éppen a napokban döntetett el ez értelemben egy francia grófi család pere, hol a spanyolországi oltár előtt kötött házasságból eredt fiak apjuk örökségétől elmozdíttattak, mert apjuk elmulasztá feleségével Franciaországban polgári házasság útján „is” egybekelni (1870 Jókai Mór CD18).

5. ’〈embert, állatot, ill. sereget〉 arra késztet, kényszerít vki v. vmi, hogy ellépjen, elmenjen, ill. elvonuljon vhonnan v. vhova’ ❖ Aug. 23-dikánn nyombánn követték seregeink az ellenséget; és, minekutánna F. M. Lajtnánt [= altábornagy] Hocze magát a’ F Hertzeggel Neumarknál egyesitette: az ellenség ezenn helyröl el-mozdittatott, és Altdorfig ’s Kaſtelig kergettetett (1796 Bécsi Magyar Merkurius 7396037, 1036) | – Föhnwald úr – riadt rá most Gierig. – Menjen ön az ajtóból! – Próbáljon valaki innen elmozdítani! – Föhnwald úr! Én önt lelövetem! (1867 Jókai Mór CD18) | Dél-Afrikában azért tartanak szelidített páviánokat, hogy kikutassák, merre van víz. S ha ilyen helyekre egyszer rátaláltak, akkor nehéz őket onnan elmozdítani (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Talán csak egy finom halászlé vagy egy kis sült hal csábítása mozdíthatna el a tóhoz minket (1996 Lakáskultúra CD39).

5a. ’〈fennhatósága alatt álló csoportot, csapatot v. alkalmazásában levő személyt állomáshelyéről, lakóhelyéről〉(paranccsal) elküld’ ❖ kivánja a’ Frantzia Directorium a’ Bernai Tanátstol, hogy mozditson-el onnét a’ Frantzia határok mellöll némely fö Bernai lakosokat (1797 Bécsi Magyar Merkurius C0346, 1435) | Szabad költözés létezik; de az elköltöző mást tartozik maga helyébe állítani. – Földesur urbéresét – épitménye’ ’s javitásai’ megfizetése mellett – elmozdithatja (1843 Wesselényi Miklós 8528006, 97) | A rendek azután követeik által magok is békére kérték a főherczeget; Zsigmondot pedig oly feltételek alatt, hogy jogaikat, szabadságaikat fentartsa, a jezsuitákat Gyulafehérvárról elmozdítsa, a vallásügyet egyébiránt jelen helyzetében hagyja (1861 Horváth Mihály 8189005, 362) | Szolimán csakugyan megjelent a Kamarai Erdő hátán s délfelé visszavonult, de előbb Torbágy irányában egy nagyobb különítményt mozdított el balszárnyáról (1940 Bánlaky József CD16).

5b. ’〈munkahelyéről, hivatalából, állásából〉 elküld, elbocsát vkit’ ❖ ámbár ezen mostani környülállásba Nagysád ártatlansága bizonyos, mégis abba, hogy Nagysád szolgálatjától elmozdittatott, a Gubernium semmit sem veszeszt (1785 Daniel család újabb adattára 7404008, 391) | Bruchenthal Sámuel szász ispán, Rosenfeld Lajos szebeni és Fronius Mihály brassai polgármesterek hivatalaikból az uralkodó által elmozdittattak (1873 Orbán Balázs 8340020, 18) | A nádorságról elmozdított Gyula két vármegye ispánságát kapta (1930 Hóman Bálint CD42) | Szacsvayt is elmozdították lapjától, helyébe Decsy Sámuelt tették, kinek szerkesztősége alatt a Magyar Kurir megváltoztatta politikai felfogását (1934 Szerb Antal 9668028, 224) | [a] vezérkari ezredest bíztam meg, állítson össze listát az elmozdítandó megbízhatatlanok helyére kerülő, alkalmas katonákról (1992 M. Szabó Miklós 2012002, 96).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elmozdíthat, elmozdíttatik

elmozdít tárgyas ige 4a4
1. (átv is)
helyéről arrébb mozdít, ill. más irányba fordít vmit
Isten helyébl el-mozdítja a’ hegyeket
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
A tőke állandólag Vásárhelytt kezeltessék, onnan semmi szin alatt elmozditható ne legyen, s csak a kamatok menjenek a hagyományosok kezébe
(1870 Orbán Balázs)
A darukhoz soroztatnak azok az emelők is, melyekkel a tárgyat egymáshoz merőleges két irányban tetszés szerint mozdíthatjuk el
(1893 PallasLex.)
[A pávián] télen a meleg kecskeólba menekült, de itt sok bajt okozott. Kiemelte az ajtókat, kiszabadította a kecskéket és disznókat, deszkákat mozdított el és egyéb tiltott dolgokat művelt
(1929 Az állatok világa ford.)
Azzal elmozdítottam fegyverem csövét a céltáblámtól jobbra levő második felé
(1974 Munkácsi Miklós)
az ún.úgynevezett kurzort bármilyen irányban elmozdíthatjuk
(1997 PedagógiaiLex.)
1a. (ritk)
〈kül. épületet, épületrészt〉 máshova helyez
[a református templomnak] 1829-ben eszközölt kiigazitásakor nem csak tornyai mozdittattak el, hanem az egész egyház annyira átalakult, hogy régi műidomaiból mi sem tartatott fenn, mi épitési korára útasithatna
(1871 Orbán Balázs)
A mellékhajók egyenesen, a szentély sokszögűleg záródik, de ablak és ajtó átalakult, s a főkapuzat egészen elmozdittatott
(1873 Orbán Balázs)
lényegében semmit el nem mozdítottak; itt vannak a váratlan sarkok, a szűk közök és meglepő átjárók, a macskakövekkel kirakott apróbb-nagyobb terek, közepükön a szobor, a kút vagy a kettő remekbe álmodott, míves ötvözete, állnak az oszlopos felhajtók és bejárók, a háromszögű antik homlokzatok
(1977 Kertész Imre²)
1b.
〈ember, állat test(rész)ét〉 vmely helyzetből más helyzetbe, más irányba mozdítja, ill. 〈izom vmely testrészt, szervet〉 más irányba fordít
Abellino megállt hat lépésnyire saját sorompójától, s hüvelykujját elmozdítá a pisztoly sárkányáról, melyet eddig tartott
(1853 Jókai Mór)
ha kényelmetlen helyzetéből testünket elmozdítjuk, hogy más helyzetbe hozzuk, nem ritkán azt álmodjuk, hogy mélyen lezuhanunk
(1893 PallasLex.)
[az ámbrás cet az alsó állkapcsát] oldalt is meglepően messze tudja elmozdítani
(1929 Az állatok világa ford.)
a harántcsíkolt izmok vagy vázizmok [...] elmozdítani képesek azokat a szerveket, elsősorban csontokat, melyeken tapadnak
(1986 Az emberi test)
[a lábát] elmozdítja a fékpedál felé
(1996 Magyar Hírlap)
1c.
〈tekintetét〉 leveszi vmiről, ill. 〈figyelmét〉 elfordítja vmiről
„Én magam sem tudom bizonyosan”, szólott Olivér, a nélkül hogy szemeit a rámáról elmozdította volna
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
Ez valami kegyetlen látványt szemlélő, borzalomtól meglepett ember arckifejezése; láthatni rajta, hogy valami annyira, s pedig önkénytelenül ragadta meg, hogy arról nem képes figyelmét elmozditani
(1864 Szokoly Viktor)
a kapitány még ezután sem nyugodott meg, mert mihamar észrevette, hogy a hirtelenszőke csupán cselfogásból mozdította el a tekintetét
(1909 Krúdy Gyula)
beszédvezérléssel küszöbölik ki azt, hogy a gépkocsivezető az útról elmozdítsa a tekintetét
(1999 Byte Magazin)
1d.
〈határt〉 arrébb helyez
Ellenben a növekedő és apadó hold között ő is azon különbséget találta; csakhogy az időszakok határait kissé elmozditja
(1860 Vasárnapi Újság)
Ne mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek ki!
(1995 Protestáns Biblia ford.)
a Duna elterelése a határt nem mozdította el
(1998 Országgyűlési Napló)
1e. (ritk)
〈szót〉 kitöröl, kihúz vhonnan(, és máshova tesz be)
mind azon Ígét, Melly nem elég fényes [...] bátor leszen elmozdítni helyébl
(1815 Virág Benedek ford.Horatius)
Ezen utolsó szavak nem tetszettek; – örömest elmozdítottam volna helyökről, de nem lehetett; rettentőn dörögtek füleimben. „Fergeteg és szélvész között ragadtatik el!”
(1834 Garasos Tár)
Az élc hatása nincs kijegecesedett, megbonthatatlan szöveghez kötve, mint pl. a versé, amelynek egy szava sem mozdítható el büntetlenül
(1938 Martos Vilmos)
2. (rég)
〈nehézséget, akadályt (jelentő személyt) elhárít, ill. útjából eltávolít
Elmozdítottam az akadályokat, a’ mellyek ſzíves igyekezetem ellen gyakran útamban ſzoktak állani, és megneveztem az elhárító eſzközöket
(1811 Csery Péter ford.Schönfeld)
hátramaradásunk minden okai könnyebben mozdíttathatnak el, mint azon egyik legfőbb ok, melyet legritkábban említünk, s mely kétségenkívül népünk csekély értelmi kifejlődésében kereshető
(1846 Eötvös József)
Az aristokraták és jakobinusok egyaránt örvendettek rajta [ti. a király elmenekülésén]: az előbbiek, mert az ellenrevolutió kezdetét remélték, az utóbbiak, mert elmozdítva látták a legnagyobb akadályt, a mely hazájukat a respublicától elválasztotta
(1904 Nagy képes világtörténet)
[Jósika] azért, hogy időt nyerjen, míg tervének szilárd alapot vet, ellenfeleit elmozdítja útjából
(1916 Dézsi Lajos)
3.
〈megszokott menetéből, ill. nyugalmi v. megrekedt állapotából, a holtpontról〉 kibillent, kizökkent vmit
nem lehetne-e némelykor a jólélés, jóllakozás is ok az elbúsulásra, a midőn az érzéki és lelki erő között tartandó eránysuly elmozdíttatván, az elsőbbség a testnek adaték, s ez a lelket szolgamartalékjává tevé
(1822 Szemere Pál)
[Kodály Zoltán] az egyetemes népdalgyűjtemény ügyét a holtpontról elmozdítani nem tudta ugyan, annyit azonban elért, hogy rövid idő alatt két rész-publikáció jelent meg
(1971 Eősze László)
A betegségek fellobbanó, alattomosan lappangó, részeket rontó vagy mindent elborító támadásaikkal leterítik az embert, elmozdítják életét a megszabott utak kényszerpályájáról
(1986 Losonczi Ágnes)
Ahhoz, hogy a Balaton idegenforgalmát lényegesen elmozdítsuk a jelenlegi állapotából, hogy a szezont meghosszabbítsuk, a horgászturizmussal számolnunk kellene
(1993 Országgyűlési Napló)
3a.
〈vmely folyamatot, jelenséget stb.〉 más irányba fordít(va fokozatosan megváltoztat)
[Tóth Árpád] mélabúját nibelungizált alexandrinusai fokozzák, de parnasszista látásmódra vall, ahogy kifejezéseit a vizualitás felé mozdítja el
(1966 Rába György)
[Józef Piłsudski] a szétdarabolt Lengyelország Oroszországhoz tartozó területein a munkásmozgalmat a függetlenségi törekvések vállalásának irányába mozdította el
(1992 Szokolay Katalin)
igyekszenek a képzést gyakorlati irányba elmozdítani
(1995 Figyelő)
A kialakult helyzet az árakat is fölfelé mozdította el, egyelőre nem drasztikusan, mintegy 500 forint a drágulás
(2000 Magyar Hírlap)
3b. (rég)
〈vminek a fejlődését, ügyét〉 előmozdítja, segítséget nyújtva támogatja
a’ hol pedig urbéri rendbeszedés még nem történt volna, a’ közállományból szinte az adózók részére epreskertnek 500 lélekre két hold föld adassék, és hogy az ipar e’ nevezetes ága általok kellőleg elmozdittassék
(1841 Pesti Hírlap)
a tisztikart olly egyénekből alakitsa össze, akikben biztositéka legyen a hazának, hogy a megye s annak immár eléggé okulhatott népe minden eventualitások [= eshetőségek] esetére a haza s ebben saját érdekéhez hű – s azt minden áron elmozditani hü marad
(1849 Kossuth Lajos)
A földbirtokosok ezidő óta egyre-másra alapították a bányatelepeket s minden eszközzel elmozdították a bányászat fejlődését
(1921 Hóman Bálint)
4. (rég)
〈céljától, szándékától stb.〉 eltérít, eltántorít vkit
De mind ezekkel is lehetetlen vólt fel-tett tzéljoktól el-mozdítani ezeket
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
a’ mit én egyszer felteszek, attól a’ menykőhullások sem tudnak egy hamar elmozdítani
(1824 Horvát István)
őtet az ünnepek megtartásától semmi argumentumok el nem mozditják
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
ne mozdítson bennünket el semmi azon szándéktól, melyet föliratainkban annyiszor kifejeztünk, hogy t. i.tudniillik a rendes törvényhozás útján szándékozunk a haza minden nyelvű, ajkú és vallású polgárai iránt teljes mértékben igazságosak és méltányosak lenni
(1867 Deák Ferenc)
4a. (rég, Jog)
〈vmely testület, bíróság(i határozat) arra késztet v. utasít vkit, hogy elálljon vmitől, lemondjon vmiről
[akik] el-hagyott jussaiknak visszaszerzése eránt pert kezdenének, [...] az illyenek magok keresetektl azonnal el-mozdíttassanak
(1799 Statuta)
kérem a RRkrendeket ne mozdítsanak el minket a kérdés feletti voxolástol
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Az is bizonyos, hogy 1738. táján egy Paksy István György keletkezett, ki a kihalt Paksy család birtokaihoz a birtokló leányág ellen igényeket formált, azonban az egybeköttetést kimutatni nem tudván, igényéről a kir.királyi kuria itélete által elmozdíttatott
(1862 Nagy Iván)
Éppen a napokban döntetett el ez értelemben egy francia grófi család pere, hol a spanyolországi oltár előtt kötött házasságból eredt fiak apjuk örökségétől elmozdíttattak, mert apjuk elmulasztá feleségével Franciaországban polgári házasság útján „is” egybekelni
(1870 Jókai Mór)
5.
〈embert, állatot, ill. sereget〉 arra késztet, kényszerít vki v. vmi, hogy ellépjen, elmenjen, ill. elvonuljon vhonnan v. vhova
Aug.augusztus 23-dikánn nyombánn követték seregeink az ellenséget; és, minekutánna F. M.Feldmarschall ’tábornagy’ Lajtnánt [= altábornagy] Hocze magát a’ F Hertzeggel Neumarknál egyesitette: az ellenség ezenn helyröl el-mozdittatott, és Altdorfig ’s Kaſtelig kergettetett
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
– Föhnwald úr – riadt rá most Gierig. – Menjen ön az ajtóból! – Próbáljon valaki innen elmozdítani! – Föhnwald úr! Én önt lelövetem!
(1867 Jókai Mór)
Dél-Afrikában azért tartanak szelidített páviánokat, hogy kikutassák, merre van víz. S ha ilyen helyekre egyszer rátaláltak, akkor nehéz őket onnan elmozdítani
(1929 Az állatok világa ford.)
Talán csak egy finom halászlé vagy egy kis sült hal csábítása mozdíthatna el a tóhoz minket
(1996 Lakáskultúra)
5a.
〈fennhatósága alatt álló csoportot, csapatot v. alkalmazásában levő személyt állomáshelyéről, lakóhelyéről〉 (paranccsal) elküld
kivánja a’ Frantzia Directorium a’ Bernai Tanátstol, hogy mozditson-el onnét a’ Frantzia határok mellöll némely fö Bernai lakosokat
(1797 Bécsi Magyar Merkurius)
Szabad költözés létezik; de az elköltöző mást tartozik maga helyébe állítani. – Földesur urbéresét – épitménye’ ’s javitásai’ megfizetése mellett – elmozdithatja
(1843 Wesselényi Miklós)
A rendek azután követeik által magok is békére kérték a főherczeget; Zsigmondot pedig oly feltételek alatt, hogy jogaikat, szabadságaikat fentartsa, a jezsuitákat Gyulafehérvárról elmozdítsa, a vallásügyet egyébiránt jelen helyzetében hagyja
(1861 Horváth Mihály)
Szolimán csakugyan megjelent a Kamarai Erdő hátán s délfelé visszavonult, de előbb Torbágy irányában egy nagyobb különítményt mozdított el balszárnyáról
(1940 Bánlaky József)
5b.
〈munkahelyéről, hivatalából, állásából〉 elküld, elbocsát vkit
ámbár ezen mostani környülállásba Nagysád ártatlansága bizonyos, mégis abba, hogy Nagysád szolgálatjától elmozdittatott, a Gubernium semmit sem veszeszt
(1785 Daniel család újabb adattára)
Bruchenthal Sámuel szász ispán, Rosenfeld Lajos szebeni és Fronius Mihály brassai polgármesterek hivatalaikból az uralkodó által elmozdittattak
(1873 Orbán Balázs)
A nádorságról elmozdított Gyula két vármegye ispánságát kapta
(1930 Hóman Bálint)
Szacsvayt is elmozdították lapjától, helyébe Decsy Sámuelt tették, kinek szerkesztősége alatt a Magyar Kurir megváltoztatta politikai felfogását
(1934 Szerb Antal)
[a] vezérkari ezredest bíztam meg, állítson össze listát az elmozdítandó megbízhatatlanok helyére kerülő, alkalmas katonákról
(1992 M. Szabó Miklós)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elmozdíthat, elmozdíttatik

Beállítások