elválaszt ts ige 5a2

1. (átv is) ’〈együtt levő v. egységet alkotó két v. több tárgyat, dolgot v. személyt egymástól, ill. ezek vmelyikét a másiktól v. a többitől〉(távolítva) elkülönít’ ❖ Teremtette osztán Isten elébb a’ Világosságot, és igy elválasztotta a’ világosságot a’ setétségtől (1773–1775 Bessenyei György¹ 7044009, 98) | [Pozsgait] Musztafa éri csapással S elválasztja fejét fent bagdadi kardja nyakától (1827 Vörösmarty Mihály CD01) | itélet napján, [Isten] a szerént választja el a jókat a gonoszoktól, mint azok vele a szegények személyében bántak (1858 Mátyás Flórián 8301003, 45) | A tél mindig elválasztott minket egymástól (1884 Endrődi Sándor 8125103, 102) | Az irodalomtörténetek beszélnek egy-egy íróról, azután sorraveszik a másik írót, és így tovább... Ez épenolyan mintha egy lánc szemeit [...] elválasztanák egymástól (1935 Babits Mihály CD10) | A kereszténység: azáltal, hogy megtagadta az érzékiséget, elválasztotta a lélektől, önálló életelvvé, erővé, hatalommá tette (1984 Vikár György 1164005, 177) | az ember nem választható el a természettől, hanem annak szerves része (2001 Természet Világa CD50).

1a. ’〈anyagrészeket〉 vmely (fizikai) eljárással különválaszt vmitől, ill. 〈vmely anyagot〉 vegyi úton kivon vmiből’ ❖ [a rozs vagy búza] megdaráltatik, azután [...] forró víz, és megposhasztás által [...] a’ szeszes és nyúlós, nyálkás részek abból elválasztatnak és a’ vízzel egyesíttetnek (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315016, 262) | Buza vagy más mag rostálásánál [...] a felső rovatkába olyan rostát illesztünk, mely ezen magvakat keresztül hullatja és abból a töreket és földrészeket elválasztja (1871 Vasárnapi Újság C7385, 335) | A kloroformot a kénsavtól elválasztva előbb híg lúggal mosogatják, azután megszárítva ledesztillálják (1895 PallasLex. CD02) | [Michel-Eugène Chevreul] fedezte fel a zsírok szerkezetét, elválasztott egy sor zsírsavat, izolálta epekőből a koleszterint (2002 Természet Világa CD50).

1b. ’〈egymáshoz tartozó személyeket egymástól v. egyiket a másiktól〉(hirtelen v. erőszakkal) elszakít(ja), eltávolít(ja)’ ❖ semmi némű ajánlást el nem fogadok, mely engemet édesatyámtól elválasztana (1811 k. Verseghy Ferenc 7373012, 80) | szeretném látni azt az embert, aki elválaszt bennünket! – mondta Török, elszántan szorítva magához a lány kezét (1893 Herczeg Ferenc 9241019, 83) | csak téged szeretlek és – nem hagyom, hogy elválasszanak bennünket és kész (1952 Németh Andor ford.–Dreiser 9480005, 32) | a gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad elválasztani családjától (1998 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈egymást tettleg bántalmazó személyeket egymástól〉 különválaszt’ ❖ az Idegeny, a’ ki verekedéſeknek kimenetelét nézte, hathatós kérésével igyekezett ket egymáſtól el-válaſztani (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède 7031008, 2) | a csapláros [...] a dulakodókat erőszakkal választja el egymástól (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [a kisfiú] hogy reá rohant a nagy kamaszra, hogy viaskodott vele, hogy kigyúlt az orczája, hogy szikrázott a szeme. Bizony még én is nehezen tudtam őket elválasztani (1909 Gaál Mózes¹ 8151003, 36) | az utcán posztoló mintegy 120 rendőr csak elválasztotta a dulakodókat, senkit nem vett őrizetbe (2000 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’〈hajat, szőrzetet〉 kétfelé fésül’ ❖ minden hajnövést mintegy három tzolnyira hátra el kell választani (1830 Némethy József ford. 8333001, 12) | [Hermann] haja elég szép sürü – s ő csinosan fésüli, közepén választva el (1867 Tolnai Lajos 8483014, 94) | Szépen elválasztott szőrük, dús áll- és pofaszakálluk, hosszúszőrű, rókaszerű farkuk rendkívül barátságos, de egyúttal nevetséges külsőt adnak ezeknek az élénk és okostekintetű majmoknak [ti. a sátánmajmoknak] (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [a katolikus leányok] középen fejtetőig és fültől-fülig elválasztották és fültőre lecsapva viselték hajukat (1997 Magyar néprajz CD47).

1e. ’〈szót szó(tag)határon〉 írásban kétfelé bont’ ❖ Az íratott rendeknek végeiken ki nem férhet szóknak eltörött fogásaikat [= szótagjaikat] az elbbiektl elválasztjuk a’ bet-foglalás [= szótagolás], és a’ jó kimondás utánn (1780 Révai Miklós 7283016, 15) | Mi a’ helyesírás, vagy orthographia? Azon oktatás, melly tanít a’ szavakat a’ megkivántató betűkkel leírni, helyesen elválasztani (1835 A magyar nyelvtudomány 8564001, 10) | A kettőnél több szótagból álló összetett szavakat is legjobb az összetétel szerint elválasztani: béke-harc, egyszer-egy, kis-asszony (1973 Magyar Nyelv C5913, 489) | Elválasztott szavakat nem szeret igazán [a fordítógép], és nem adja ki pontos jelentésüket (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈annak kif-ére, hogy az anya a csecsemőjét nem szoptatja tovább〉’ ❖ Egyszerre és hirtelen nem kell a’ kis gyermeket el-választani (1801 Zsoldos János C4586, 411) | miután [az anya] gyermekét elválasztotta, egészen megtisztulva [...] enyeleghet férjével (1833 Thewrewk József C4146, 84) | [A naptárban] külön-külön jele van [...], mikor jó eret vágni, mikor kevésbé jó, mikor jó orvosságot bevenni, fürdeni, a csecsemőt elválasztani (1962 Soproni Szemle CD52) | [a könyv] foglalkozik az elválasztással, az elválasztott gyermek táplálásával és étrendjével (1996 Új Könyvek CD29).

2a. ’〈annak kif-ére, hogy a gazda az emlősállat kicsinyét nem engedi tovább szopni〉’ ❖ Mikor kell a’ bárányokat a’ tsetstöl el-ſzakaſztani és el-válaſztani? (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 76) | A borjukat, akár el vannak választva, akár nem, a többi marhával egy időben a legelőre lehet hajtani (1856 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045011, 63) | Szabó gazdáéknál még nem úgy fejtek, hogy a borjukat már születéskor elválasztják és edényből itatják (1949 Csillag C6308, 70) | A legtöbb kiskutyát hathetes korában v. akár már korábban is teljesen elválaszthatjuk az anyjától (1993 Sárkány Pál et al. CD59).

3. ’〈annak kif-ére, hogy vkinek a házasságát felbontják, és a feleket hivatalosan elváltnak nyilvánítják〉’ ❖ Egy ide-való lakos, ez elött 8 eſztendökkel a’ maga feleségét halálason meg ſebeſitvén, 5 eſztendei rabságra itélteték, és feleségétöl el-vállaſztaték (1789 Magyar Kurír C0315, 1218) | A’ római catholicus házas felek nem választatnak el egymástól, úgy hogy más házasságra léphessenek; az evangelicusok pedig bizonyos okoknál fogva elválasztatnak (1845 Szűcs István 8457002, 14) | [a hercegnő] Mindannyi bölcs papok megegyező Itéletével, elválasztva lőn, A házasság pedig érvénytelen (1867 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | [a pápa] nem választotta el első feleségétől, [VIII.] Henrik angol főpapokkal mondatta ki a válást (2000 Hahner Péter CD17).

4. ’határt képez, elhatárol (vmitől) vmit vmi(vel vki), ill. (ott)létével v. elhelyezkedésénél fogva vmik, vkik között (vmekkora) térbeli, időbeli, társadalmi stb. távolságot tart(, és így akadályozza egymással való érintkezésüket)’ ❖ Veszsz a’ szavakat elválasztja, mellyek nem függenek egymástól szükségképen, azonban azon egy szókötéshez tartozandók (1780 Révai Miklós 7283016, 18) | [a havasok Olaszországot] Franciaországtól, Helvéciától és Németországtól elválasztják (1815 k. Verseghy Ferenc 7373014, 102) | fejszéditő üres mélység vala, Mely őt [ti. Lászlót] elválasztá vad üldözőitől (1846 Tompa Mihály CD01) | Földrajzilag egy képzelt vonallal választhatjuk el ez országokat [ti. azokat, ahol a kenyérgabona nem terem meg], a kenyértermő országoktól (1858 Vasárnapi Újság CD56) | emberöltők választanak már el a nagy magyar költőtől [ti. Arany Jánostól] (1923 Krúdy Gyula CD10) | Bár [a cseléd] ugyanabban a paraszti formarendszerben élt, mint gazdája, társadalmi helyzetük alapvetően elválasztotta őket (1977 NéprajziLex. CD47) | a táncmulatságok során a táncok mindig [...] ismétlődő, egymástól szünetekkel elválasztott egységek keretében jelennek meg (1990 Magyar néprajz CD47) | az államokat elválasztó határok (1997 Nagy Károly² CD17).

5. ’〈annak kif-ére, hogy vmi azt okozza, es. vki azt teszi, hogy vmi, vki különböző, megkülönböztethető, eltérő (a) más(ik)tól〉’ ❖ hogy a’ hivöktl el-választnák magokat, Fejekrl egészen le-nyirték hajokat (1809 György László C1969, 11) | [a] Nemzeteknek több egymástol megkülömböztet, ’s elválasztó jegyeik vagynak (1824 Pucz Antal C3540, 5) | [A suszter] hatalmas testéről lerítt az uras ruha, s csak ez, meg bozontos szakálla választotta el a mellette álló szálas férfiaktól (1904 Benedek Elek 8041008, 62) | Herder mindazt hangsúlyozta, ami egy nép szellemében sajátos, ami a többi néptől elválasztja (1934 Nyugat CD10) | Ami mégis élesen elválasztja az új Primerát elődjétől, az az új 1,8 literes erőforrás, valamint a fokozat nélküli automata sebességváltó (1999 Magyar Hírlap CD09).

6. ’a különbséget észlelve megkülönböztet vmitől, vkitől vmit, vkit vki’ ❖ lehetetlennek tartom e két földrajzi rasszt [ti. az erszényes mókusokét] specifikus jellegek alapján egymástól elválasztani (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Az írni-olvasni tudók irodalmát és az írástudatlan nép irodalmi megnyilatkozásait a tudomány sokáig élesen elválasztotta egymástól (1976 Kibédi Varga Áron 2030018, 32) | A tanulmány szerzői annyi fáradságot se vesznek, hogy elválasszák egymástól a science fictiont és a fantasyt (1995 Magyar Hírlap CD09).

7. (rég) ’több hasonló v. azonos kategóriájú közül kiválaszt vmit’ ❖ monda a király a’ királynénak, a’ mellyiket ſzeretné, akár a’ koronát, akár a’ kntoſst magának válaſztaná-el (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 280) | Ez a pimasz poéta a jobbik szobát választotta el magának (1856 Jókai Mór C2352, 97) | Azt választod-e el, hogy én megö’jelek, Vaj azt választod el, hogy fejedet vėgyem (1872 Elegyes gyűjtések C2998, 152) | [a legényke] ezt a földet [...] magához öleli, elválasztja rajongása tárgyának (1882 Rákosi Jenő C3585, 20).

7a. (rég) ’〈vmely tisztségre, hivatalra, szerepre〉 kiválaszt vkit’ ❖ az ollyant [ti. a barátnak kiszemelt embert] kelletik elbb fel-kereſni, azután meg-próbálni, végtére el-vállaſztani (1777 Bornemisza János C1151, 5) | Mihelyt a Királyt elválasztják, az egész ország szüksége az ő szükségévé változik (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 100) | az intelligencia jelöltjének ellenében: Dioniszie Csolokos 39 szótöbbséggel lőn elválasztva (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | 1847. november 13-kán választatott el István herceg nádornak (1887 Jókai Mór CD18) | [Jézus] az apostoli tisztségre választotta volt el őt [ti. Júdást]; mikor azonban az üdvösségre való elválasztásról beszél, akkor kizárja őt a választottak közül (1910 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211).

8. (rég) ’〈vitát, kérdést, bizonytalan kimenetelű ügyet〉 egyértelművé tesz, eldönt vmi’ ❖ Három négy nap talán úgy el választja a dolgot, hogy Nagysádot Urunk végső válaszáról is lehet szerencsém tudósítani (1785 Daniel család újabb adattára 7404008, 387) | Igaz-é, vagy nem, [...] azt az id válaſztya-el (1787 Magyar Kurír C6330, 453) | Egy harmadik hatalom Választya-el a viadalt (1825 Kisfaludy Sándor C2685, 87) | Válassza hát ez egyszer fegyver el Hazánkba Géza vére e vagy Lambert ága ügye érdemesb? (1835 Bárány Boldizsár C0781, 59) | Egy kísérlet, [...] ha ez isten-e, vagy pedig ember, Elválasztja (1851 Egyed Antal ford.–Ovidius C1552, 9).

9. (Biol) ’〈mirigy, élő szervezet vmely élettani fontosságú anyagot〉 rendszeresen (ki)termel, ill. (mint hasznavehetetlent) elkülönít, kiválaszt’ ❖ A’ melly ikráshúſak [= mirigyek] [...] az izvizet [= nyálat] válaſztyák el a’ vértöl [...] izikráshúſaknak [= nyálmirigyeknek] hivattatnak (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck C3565, 28) | Az asszonyi nemirészeknek egész belszínét valamelly gyenge, az egésség’ jelenléte és illendő tisztaságkor szinte szagtalan nyálka borítja [...], mellyet e’ végre a’ nevezett életművekbe menő és tápláló verőereknek legfinomabb ágai választanak-el (1829 Horváth József ford.–Becker¹ 8187005, 21) | A durványos [= elcsökevényesedett] szervek néha megtartják még működésöknek lehetőségét; ez történik a hím emlősöknél, melyeknek emlői tudvalevőleg néha jól kifejlődnek és tejet választanak el (1873 Dapsy László ford.–Darwin 8092004, 285) | A vesék választják el [a vizeletet] (1914 RévaiNagyLex. C5706, 353) | a hipofízis által elválasztott hormonok (1986 Az emberi test 1114001, 435) | az anyaméh olyan anyagokat is elválaszt, amik pusztítanák a beágyazódó embriót (2000 Természet Világa CD50).

10. (rég, ritk) ’átváltoztat, mássá változtat’ ❖ Uram, Teremtőm, válaszd ê kűjé [= kővé]! (1882 Szeged népe C2482, 145).

Fr: ágy.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. választ; ÉKsz.; SzT. ~, elválasztat, elválasztatott, elválaszthat, elválasztó, elválasztott; ÚMTsz.

elválaszt tárgyas ige 5a2
1. (átv is)
〈együtt levő v. egységet alkotó két v. több tárgyat, dolgot v. személyt egymástól, ill. ezek vmelyikét a másiktól v. a többitől〉 (távolítva) elkülönít
Teremtette osztán Isten elébb a’ Világosságot, és igy elválasztotta a’ világosságot a’ setétségtől
(1773–1775 Bessenyei György¹)
[Pozsgait] Musztafa éri csapással S elválasztja fejét fent bagdadi kardja nyakától
(1827 Vörösmarty Mihály)
itélet napján, [Isten] a szerént választja el a jókat a gonoszoktól, mint azok vele a szegények személyében bántak
(1858 Mátyás Flórián)
A tél mindig elválasztott minket egymástól
(1884 Endrődi Sándor)
Az irodalomtörténetek beszélnek egy-egy íróról, azután sorraveszik a másik írót, és így tovább... Ez épenolyan mintha egy lánc szemeit [...] elválasztanák egymástól
(1935 Babits Mihály)
A kereszténység: azáltal, hogy megtagadta az érzékiséget, elválasztotta a lélektől, önálló életelvvé, erővé, hatalommá tette
(1984 Vikár György)
az ember nem választható el a természettől, hanem annak szerves része
(2001 Természet Világa)
1a.
〈anyagrészeket〉 vmely (fizikai) eljárással különválaszt vmitől, ill. 〈vmely anyagot〉 vegyi úton kivon vmiből
[a rozs vagy búza] megdaráltatik, azután [...] forró víz, és megposhasztás által [...] a’ szeszes és nyúlós, nyálkás részek abból elválasztatnak és a’ vízzel egyesíttetnek
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
Buza vagy más mag rostálásánál [...] a felső rovatkába olyan rostát illesztünk, mely ezen magvakat keresztül hullatja és abból a töreket és földrészeket elválasztja
(1871 Vasárnapi Újság)
A kloroformot a kénsavtól elválasztva előbb híg lúggal mosogatják, azután megszárítva ledesztillálják
(1895 PallasLex.)
[Michel-Eugène Chevreul] fedezte fel a zsírok szerkezetét, elválasztott egy sor zsírsavat, izolálta epekőből a koleszterint
(2002 Természet Világa)
1b.
〈egymáshoz tartozó személyeket egymástól v. egyiket a másiktól〉 (hirtelen v. erőszakkal) elszakít(ja), eltávolít(ja)
semmi némű ajánlást el nem fogadok, mely engemet édesatyámtól elválasztana
(1811 k. Verseghy Ferenc)
szeretném látni azt az embert, aki elválaszt bennünket! – mondta Török, elszántan szorítva magához a lány kezét
(1893 Herczeg Ferenc)
csak téged szeretlek és – nem hagyom, hogy elválasszanak bennünket és kész
(1952 Németh Andor ford.Dreiser)
a gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad elválasztani családjától
(1998 Magyar Hírlap)
1c.
〈egymást tettleg bántalmazó személyeket egymástól〉 különválaszt
az Idegeny, a’ ki verekedéſeknek kimenetelét nézte, hathatós kérésével igyekezett ket egymáſtól el-válaſztani
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
a csapláros [...] a dulakodókat erőszakkal választja el egymástól
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[a kisfiú] hogy reá rohant a nagy kamaszra, hogy viaskodott vele, hogy kigyúlt az orczája, hogy szikrázott a szeme. Bizony még én is nehezen tudtam őket elválasztani
(1909 Gaál Mózes¹)
az utcán posztoló mintegy 120 rendőr csak elválasztotta a dulakodókat, senkit nem vett őrizetbe
(2000 Magyar Hírlap)
1d.
〈hajat, szőrzetet〉 kétfelé fésül
minden hajnövést mintegy három tzolnyira hátra el kell választani
(1830 Némethy József ford.)
[Hermann] haja elég szép sürü – s ő csinosan fésüli, közepén választva el
(1867 Tolnai Lajos)
Szépen elválasztott szőrük, dús áll- és pofaszakálluk, hosszúszőrű, rókaszerű farkuk rendkívül barátságos, de egyúttal nevetséges külsőt adnak ezeknek az élénk és okostekintetű majmoknak [ti. a sátánmajmoknak]
(1929 Az állatok világa ford.)
[a katolikus leányok] középen fejtetőig és fültől-fülig elválasztották és fültőre lecsapva viselték hajukat
(1997 Magyar néprajz)
1e.
〈szót szó(tag)határon〉 írásban kétfelé bont
Az íratott rendeknek végeiken ki nem férhet szóknak eltörött fogásaikat [= szótagjaikat] az elbbiektl elválasztjuk a’ bet-foglalás [= szótagolás], és a’ jó kimondás utánn
(1780 Révai Miklós)
Mi a’ helyesírás, vagy orthographia? Azon oktatás, melly tanít a’ szavakat a’ megkivántató betűkkel leírni, helyesen elválasztani
(1835 A magyar nyelvtudomány)
A kettőnél több szótagból álló összetett szavakat is legjobb az összetétel szerint elválasztani: béke-harc, egyszer-egy, kis-asszony
(1973 Magyar Nyelv)
Elválasztott szavakat nem szeret igazán [a fordítógép], és nem adja ki pontos jelentésüket
(1999 Magyar Hírlap)
2.
〈annak kif-ére, hogy az anya a csecsemőjét nem szoptatja tovább〉
Egyszerre és hirtelen nem kell a’ kis gyermeket el-választani
(1801 Zsoldos János)
miután [az anya] gyermekét elválasztotta, egészen megtisztulva [...] enyeleghet férjével
(1833 Thewrewk József)
[A naptárban] külön-külön jele van [...], mikor jó eret vágni, mikor kevésbé jó, mikor jó orvosságot bevenni, fürdeni, a csecsemőt elválasztani
(1962 Soproni Szemle)
[a könyv] foglalkozik az elválasztással, az elválasztott gyermek táplálásával és étrendjével
(1996 Új Könyvek)
2a.
〈annak kif-ére, hogy a gazda az emlősállat kicsinyét nem engedi tovább szopni〉
Mikor kell a’ bárányokat a’ tsetstöl el-ſzakaſztani és el-válaſztani?
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
A borjukat, akár el vannak választva, akár nem, a többi marhával egy időben a legelőre lehet hajtani
(1856 Benkő Dániel ford.Stephens)
Szabó gazdáéknál még nem úgy fejtek, hogy a borjukat már születéskor elválasztják és edényből itatják
(1949 Csillag)
A legtöbb kiskutyát hathetes korában v.vagy akár már korábban is teljesen elválaszthatjuk az anyjától
(1993 Sárkány Pál et al.)
3.
〈annak kif-ére, hogy vkinek a házasságát felbontják, és a feleket hivatalosan elváltnak nyilvánítják〉
Egy ide-való lakos, ez elött 8 eſztendökkel a’ maga feleségét halálason meg ſebeſitvén, 5 eſztendei rabságra itélteték, és feleségétöl el-vállaſztaték
(1789 Magyar Kurír)
A’ római catholicus házas felek nem választatnak el egymástól, úgy hogy más házasságra léphessenek; az evangelicusok pedig bizonyos okoknál fogva elválasztatnak
(1845 Szűcs István)
[a hercegnő] Mindannyi bölcs papok megegyező Itéletével, elválasztva lőn, A házasság pedig érvénytelen
(1867 Szász Károly² ford.Shakespeare)
[a pápa] nem választotta el első feleségétől, [VIII.] Henrik angol főpapokkal mondatta ki a válást
(2000 Hahner Péter)
4.
határt képez, elhatárol (vmitől) vmit vmi(vel vki), ill. (ott)létével v. elhelyezkedésénél fogva vmik, vkik között (vmekkora) térbeli, időbeli, társadalmi stb. távolságot tart(, és így akadályozza egymással való érintkezésüket)
Veszsz a’ szavakat elválasztja, mellyek nem függenek egymástól szükségképen, azonban azon egy szókötéshez tartozandók
(1780 Révai Miklós)
[a havasok Olaszországot] Franciaországtól, Helvéciától és Németországtól elválasztják
(1815 k. Verseghy Ferenc)
fejszéditő üres mélység vala, Mely őt [ti. Lászlót] elválasztá vad üldözőitől
(1846 Tompa Mihály)
Földrajzilag egy képzelt vonallal választhatjuk el ez országokat [ti. azokat, ahol a kenyérgabona nem terem meg], a kenyértermő országoktól
(1858 Vasárnapi Újság)
emberöltők választanak már el a nagy magyar költőtől [ti. Arany Jánostól]
(1923 Krúdy Gyula)
Bár [a cseléd] ugyanabban a paraszti formarendszerben élt, mint gazdája, társadalmi helyzetük alapvetően elválasztotta őket
(1977 NéprajziLex.)
a táncmulatságok során a táncok mindig [...] ismétlődő, egymástól szünetekkel elválasztott egységek keretében jelennek meg
(1990 Magyar néprajz)
az államokat elválasztó határok
(1997 Nagy Károly²)
5.
〈annak kif-ére, hogy vmi azt okozza, es. vki azt teszi, hogy vmi, vki különböző, megkülönböztethető, eltérő (a) más(ik)tól〉
hogy a’ hivöktl el-választnák magokat, Fejekrl egészen le-nyirték hajokat
(1809 György László)
[a] Nemzeteknek több egymástol megkülömböztet, ’s elválasztó jegyeik vagynak
(1824 Pucz Antal)
[A suszter] hatalmas testéről lerítt az uras ruha, s csak ez, meg bozontos szakálla választotta el a mellette álló szálas férfiaktól
(1904 Benedek Elek)
Herder mindazt hangsúlyozta, ami egy nép szellemében sajátos, ami a többi néptől elválasztja
(1934 Nyugat)
Ami mégis élesen elválasztja az új Primerát elődjétől, az az új 1,8 literes erőforrás, valamint a fokozat nélküli automata sebességváltó
(1999 Magyar Hírlap)
6.
a különbséget észlelve megkülönböztet vmitől, vkitől vmit, vkit vki
lehetetlennek tartom e két földrajzi rasszt [ti. az erszényes mókusokét] specifikus jellegek alapján egymástól elválasztani
(1929 Az állatok világa ford.)
Az írni-olvasni tudók irodalmát és az írástudatlan nép irodalmi megnyilatkozásait a tudomány sokáig élesen elválasztotta egymástól
(1976 Kibédi Varga Áron)
A tanulmány szerzői annyi fáradságot se vesznek, hogy elválasszák egymástól a science fictiont és a fantasyt
(1995 Magyar Hírlap)
7. (rég)
több hasonló v. azonos kategóriájú közül kiválaszt vmit
monda a király a’ királynénak, a’ mellyiket ſzeretné, akár a’ koronát, akár a’ kntoſst magának válaſztaná-el
(1780 Patay Sámuel ford.)
Ez a pimasz poéta a jobbik szobát választotta el magának
(1856 Jókai Mór)
Azt választod-e el, hogy én megö’jelek, Vaj azt választod el, hogy fejedet vėgyem
(1872 Elegyes gyűjtések)
[a legényke] ezt a földet [...] magához öleli, elválasztja rajongása tárgyának
(1882 Rákosi Jenő)
7a. (rég)
〈vmely tisztségre, hivatalra, szerepre〉 kiválaszt vkit
az ollyant [ti. a barátnak kiszemelt embert] kelletik elbb fel-kereſni, azután meg-próbálni, végtére el-vállaſztani
(1777 Bornemisza János)
Mihelyt a Királyt elválasztják, az egész ország szüksége az ő szükségévé változik
(1802–1804 Bessenyei György¹)
az intelligencia jelöltjének ellenében: Dioniszie Csolokos 39 szótöbbséggel lőn elválasztva
(1848 Kossuth Hírlapja)
1847. november 13-kán választatott el István herceg nádornak
(1887 Jókai Mór)
[Jézus] az apostoli tisztségre választotta volt el őt [ti. Júdást]; mikor azonban az üdvösségre való elválasztásról beszél, akkor kizárja őt a választottak közül
(1910 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
8. (rég)
〈vitát, kérdést, bizonytalan kimenetelű ügyet〉 egyértelművé tesz, eldönt vmi
Három négy nap talán úgy el választja a dolgot, hogy Nagysádot Urunk végső válaszáról is lehet szerencsém tudósítani
(1785 Daniel család újabb adattára)
Igaz-é, vagy nem, [...] azt az id válaſztya-el
(1787 Magyar Kurír)
Egy harmadik hatalom Választya-el a viadalt
(1825 Kisfaludy Sándor)
Válassza hát ez egyszer fegyver el Hazánkba Géza vére e vagy Lambert ága ügye érdemesb?
(1835 Bárány Boldizsár)
Egy kísérlet, [...] ha ez isten-e, vagy pedig ember, Elválasztja
(1851 Egyed Antal ford.Ovidius)
9. (Biol)
〈mirigy, élő szervezet vmely élettani fontosságú anyagot〉 rendszeresen (ki)termel, ill. (mint hasznavehetetlent) elkülönít, kiválaszt
A’ melly ikráshúſak [= mirigyek] [...] az izvizet [= nyálat] válaſztyák el a’ vértöl [...] izikráshúſaknak [= nyálmirigyeknek] hivattatnak
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
Az asszonyi nemirészeknek egész belszínét valamelly gyenge, az egésség’ jelenléte és illendő tisztaságkor szinte szagtalan nyálka borítja [...], mellyet e’ végre a’ nevezett életművekbe menő és tápláló verőereknek legfinomabb ágai választanak-el
(1829 Horváth József ford.Becker¹)
A durványos [= elcsökevényesedett] szervek néha megtartják még működésöknek lehetőségét; ez történik a hím emlősöknél, melyeknek emlői tudvalevőleg néha jól kifejlődnek és tejet választanak el
(1873 Dapsy László ford.Darwin)
A vesék választják el [a vizeletet]
(1914 RévaiNagyLex.)
a hipofízis által elválasztott hormonok
(1986 Az emberi test)
az anyaméh olyan anyagokat is elválaszt, amik pusztítanák a beágyazódó embriót
(2000 Természet Világa)
10. (rég, ritk)
átváltoztat, mássá változtat
Uram, Teremtőm, válaszd ê kűjé [= kővé]!
(1882 Szeged népe)
Fr: ágy
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. választ; ÉKsz.; SzT. ~, elválasztat, elválasztatott, elválaszthat, elválasztó, elválasztott; ÚMTsz.

Beállítások