értés fn 4B

1. ’az ért igével kifejezett elmebeli v. mentális folyamat, történés’ ❖ [A susogó falevelek] igen is, énekelnek! de fülünk tömpe laſsú Concertek’ értésére (1785 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner 7163042, 258).

2. (rendsz. birtokszóként) ’tudomás, értesülés, ill. megértés, felfogás’ ❖ mert ha való az, hogy ſzavát meg-másolván, viſzonti ſzeretetre méltatlannak tart, légyen értésére, hogy illy el-viſelhetetlen gyalázatot ſoha boſzſzú-állás nélkül nem hagyand [ti. Hermene] (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 365) | Vayról adott bő tudósításodért ölellek, ’s kérlek, hogy a további történeteket is közöld velem, a mint értésedre jönnek (1807 Csehy József C2558, 172) | Maga a báró úr, mint jöttömben értésemre esett, csak fél órával ezelőtt érkezett a városba (1841 Csató Pál 8083002, 327) | a szegény leány is kapott olyan névtelen leveleket, a melyek értésére juttatták anyja kalandjait (1907 Budapesti Szemle C7667, 404) | a bilincsek kattanása s néhány arcba rúgás gyorsan értésükre adta: a rohamosztag nem megvédésükre, hanem a ház kiürítésére érkezett (1998 Magyar Hírlap CD09) | az emberek nem képesek értelmezni sok olyan mindennapos jelzést, amelyet a kutya testbeszéddel értésre ad (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’annak képessége, készsége, hogy vki (vmely idegen nyelvet ismer annyira, hogy) a hallott, olvasott szöveg értelmét felfogja’ ❖ [a ládák] finom gyöngyökkel meg-töltettek: hogy, a’ mint a’ hajós gazda a’ Deák nyelv értésének ſegítségével éſzre vette: kettejek a’ Spanyol Királynak; kettejek pedig az Anya Sz. Egyház Fejének a’ Romai Pápának adaſsék ajándékúl (1800 Molnár János C0302, 384) | Arany János, Az elveszett alkotmány satb. szerzője […], ki jegyzői foglalatossága mellett, a Német, Frantzia, és Ángol nyelvek értését is ’sajátjává tévén, tőle a Szép irodalom mezején több jeles munkákat várhatni (1846 Budapesti Szemle C7776, 33) | Ime Tisztelendő Testvérek, az anyanyelv értésének, tudásának nagy hatalma, nagy jelentősége! (1892 Budapesti Hírlap jan. 18. C4739, 7) | a tűzből kimentett kígyó a megmentőt apja révén természetfeletti hatású eszközzel vagy természetfeletti tudással: az állatok nyelvének értésével ajándékozza meg (1935 Berze Nagy János C5219, 269) | a nyelv birtoklása négy alapvető készség meglétének fokán mérhető le, mégpedig a beszéd, az értés, az olvasás és írás készségein (1993 Hell György C6044, 551).

3a. ’az a képesség, készség, amellyel vmely jelenség, dolog, alkotás stb. lényegét, mibenlétét fel lehet fogni, meg lehet érteni, ill. az annak révén létrejövő belső viszonyulás az adott jelenséghez, dologhoz’ ❖ A’ mi a’ ſzép tudományokat és mesterségeket illeti: tudni való, hogy ezeknek két ágai vagynak: a’ regulák, és a’ példák; a’ reguláknak tudománnya fundamentomos értést kíván, még is mind örökké csak sovány, medd; a’ példák formálták közönségesen a’ nagy Poétákat, Orátorokat, Histórikusokat, és más ſzép Mestereket (1808 Fejér György 7104004, 82) | épp most, a látás és az értés fejlődésének mai fokán nyújthatna sokat az ő [ti. Gyergyai Albert] módszere és irodalomszemlélete, mind az olvasóknak, mind az íróknak s a kritikusoknak (1966 Sőtér István 9613013, 406) | A szellemi, a kulturális élet irányítása nem egyszerű dolog, tapintatot igényel, megköveteli az alkotómunka természetének értését, az irodalom és a művészet szeretetét, a tehetség iránti tiszteletet (1986 Népszabadság febr. 27. C7836, 9) | a magyar szakos főiskolásokat, akiket másodévben lényegében még az olvasás mikéntjére kell megtanítani, holott néhány év múlva nekik kell(ene) átadniuk Jókai, Csokonai, Radnóti értését, szeretetét (2002 Magyar Hírlap CD09).

4. ’hozzáértés, szakértelem, ill. vminek mély, beható ismerete’ ❖ Gyémántmetſzk bátran ’s nagy értéſſel ezen Drágakövet haſitják (1798 Sokféle C1529, 105) | A’ játéknak előadása olly szép készülettel, olly pontossággal, s a’ charactereknek olly helyes eltalálásával ment végbe, hogy a’ játszó személyeknek a’ szép mesterségekhez való bvséges értéseket világosan megmutatta (1818 Hazai és Külföldi Tudósítások C8257, [409]) | [A művészet könyve című műben] a nagyszámú képek is gondosan, érzékkel és értéssel vannak a műtörténet óriási anyagából kiválogatva (1909 Vasárnapi Újság C7423, 903) | középvezetők kft.-je ez, az ő értésük és rátermettségük meghatározó lesz a fokozott felelősséggel irányított vállalkozásban (1991 Eörsi János 2003047, 33).

5. ’az a tény v. viszonyulás, hogy azzal együtt érezve v. azt elfogadva vki megért vkit, vmit’ ❖ [az orosz nagykövet átadta a szultánnak] Miklós cár üdvözletét s egyuttal közölte, hogy a cár a legjobb értéssel viseltetik a szultán iránt és föltétlenül kivánja, hogy a Balkán-félszigeten fönmaradjon a státuszkvó (1902 Pesti Napló szept. 21. C6610, 5) | [Nagy Endre műve] egy pár odavetett színfolttal fölvázolja a tömeghiedelemnek bárgyúságát, mániákusságát, de azzal a mosolyos értéssel, vagy részvéttel, ami minden nagy elme tulajdonsága (1935 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | A jelen parlamenti pártok értéssel fogadták azt az újra és újra ismételt javaslatunkat: a tudományt stratégiai kérdésként kell kezelnie a politikának (1996 Magyar Hírlap CD09).

Ö: egyet~, félre~, hozzá~, meg~.

ÖU: beszéd~, irodalom~, mű~, szöveg~, zene~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

értés főnév 4B
1.
az ért igével kifejezett elmebeli v. mentális folyamat, történés
[A susogó falevelek] igen is, énekelnek! de fülünk tömpe laſsú Concertek’ értésére
(1785 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
2. (rendsz. birtokszóként)
tudomás, értesülés, ill. megértés, felfogás
mert ha való az, hogy ſzavát meg-másolván, viſzonti ſzeretetre méltatlannak tart, légyen értésére, hogy illy el-viſelhetetlen gyalázatot ſoha boſzſzú-állás nélkül nem hagyand [ti. Hermene]
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Vayról adott bő tudósításodért ölellek, ’s kérlek, hogy a további történeteket is közöld velem, a mint értésedre jönnek
(1807 Csehy József)
Maga a báró úr, mint jöttömben értésemre esett, csak fél órával ezelőtt érkezett a városba
(1841 Csató Pál)
a szegény leány is kapott olyan névtelen leveleket, a melyek értésére juttatták anyja kalandjait
(1907 Budapesti Szemle)
a bilincsek kattanása s néhány arcba rúgás gyorsan értésükre adta: a rohamosztag nem megvédésükre, hanem a ház kiürítésére érkezett
(1998 Magyar Hírlap)
az emberek nem képesek értelmezni sok olyan mindennapos jelzést, amelyet a kutya testbeszéddel értésre ad
(2000 Magyar Hírlap)
3.
annak képessége, készsége, hogy vki (vmely idegen nyelvet ismer annyira, hogy) a hallott, olvasott szöveg értelmét felfogja
[a ládák] finom gyöngyökkel meg-töltettek: hogy, a’ mint a’ hajós gazda a’ Deák nyelv értésének ſegítségével éſzre vette: kettejek a’ Spanyol Királynak; kettejek pedig az Anya Sz. Egyházanyaszentegyház Fejének a’ Romai Pápának adaſsék ajándékúl
(1800 Molnár János)
Arany János, Az elveszett alkotmány satb.s a többi szerzője […], ki jegyzői foglalatossága mellett, a Német, Frantzia, és Ángol nyelvek értését is ’sajátjává tévén, tőle a Szép irodalom mezején több jeles munkákat várhatni
(1846 Budapesti Szemle)
Ime Tisztelendő Testvérek, az anyanyelv értésének, tudásának nagy hatalma, nagy jelentősége!
(1892 Budapesti Hírlap jan. 18.)
a tűzből kimentett kígyó a megmentőt apja révén természetfeletti hatású eszközzel vagy természetfeletti tudással: az állatok nyelvének értésével ajándékozza meg
(1935 Berze Nagy János)
a nyelv birtoklása négy alapvető készség meglétének fokán mérhető le, mégpedig a beszéd, az értés, az olvasás és írás készségein
(1993 Hell György)
3a.
az a képesség, készség, amellyel vmely jelenség, dolog, alkotás stb. lényegét, mibenlétét fel lehet fogni, meg lehet érteni, ill. az annak révén létrejövő belső viszonyulás az adott jelenséghez, dologhoz
A’ mi a’ ſzép tudományokat és mesterségeket illeti: tudni való, hogy ezeknek két ágai vagynak: a’ regulák, és a’ példák; a’ reguláknak tudománnya fundamentomos értést kíván, még is mind örökké csak sovány, medd; a’ példák formálták közönségesen a’ nagy Poétákat, Orátorokat, Histórikusokat, és más ſzép Mestereket
(1808 Fejér György)
épp most, a látás és az értés fejlődésének mai fokán nyújthatna sokat az ő [ti. Gyergyai Albert] módszere és irodalomszemlélete, mind az olvasóknak, mind az íróknak s a kritikusoknak
(1966 Sőtér István)
A szellemi, a kulturális élet irányítása nem egyszerű dolog, tapintatot igényel, megköveteli az alkotómunka természetének értését, az irodalom és a művészet szeretetét, a tehetség iránti tiszteletet
(1986 Népszabadság febr. 27.)
a magyar szakos főiskolásokat, akiket másodévben lényegében még az olvasás mikéntjére kell megtanítani, holott néhány év múlva nekik kell(ene) átadniuk Jókai, Csokonai, Radnóti értését, szeretetét
(2002 Magyar Hírlap)
4.
hozzáértés, szakértelem, ill. vminek mély, beható ismerete
Gyémántmetſzk bátran ’s nagy értéſſel ezen Drágakövet haſitják
(1798 Sokféle)
A’ játéknak előadása olly szép készülettel, olly pontossággal, s a’ charactereknek olly helyes eltalálásával ment végbe, hogy a’ játszó személyeknek a’ szép mesterségekhez való bvséges értéseket világosan megmutatta
(1818 Hazai és Külföldi Tudósítások)
[A művészet könyve című műben] a nagyszámú képek is gondosan, érzékkel és értéssel vannak a műtörténet óriási anyagából kiválogatva
(1909 Vasárnapi Újság)
középvezetők kft.korlátolt felelősségű társaság-je ez, az ő értésük és rátermettségük meghatározó lesz a fokozott felelősséggel irányított vállalkozásban
(1991 Eörsi János)
5.
az a tény v. viszonyulás, hogy azzal együtt érezve v. azt elfogadva vki megért vkit, vmit
[az orosz nagykövet átadta a szultánnak] Miklós cár üdvözletét s egyuttal közölte, hogy a cár a legjobb értéssel viseltetik a szultán iránt és föltétlenül kivánja, hogy a Balkán-félszigeten fönmaradjon a státuszkvó
(1902 Pesti Napló szept. 21.)
[Nagy Endre műve] egy pár odavetett színfolttal fölvázolja a tömeghiedelemnek bárgyúságát, mániákusságát, de azzal a mosolyos értéssel, vagy részvéttel, ami minden nagy elme tulajdonsága
(1935 Tersánszky Józsi Jenő)
A jelen parlamenti pártok értéssel fogadták azt az újra és újra ismételt javaslatunkat: a tudományt stratégiai kérdésként kell kezelnie a politikának
(1996 Magyar Hírlap)
ÖU: beszédértés, irodalomértés, műértés, szövegértés, zeneértés
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások