biztosítás fn 4A

1. ’a biztosít igével kifejezett tevékenység, művelet’ ❖ a’ határszélek biztositása (1833 Jelenkor C0226, 774).

2. ’olyan szerződés(es jogi viszony), amelyben a biztosítótársaság kötelezettséget vállal vmely meghatározott esemény, (vagyoni) kár következményeinek anyagi ellentételezésére v. kárpótlására a biztosított v. más kedvezményezett számára’ ❖ Assecuratio: biztositás, bátorositás (1835 Kunoss Endre C2852, 9) | Árfolyam-veszteség elleni biztositás (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 18) | nincs pénze biztosításra, vagy nem hiszi, hogy a koczkázat nagy (1913 Braun Róbert 9072001, 18) | Egy kötvénnyel tűz, villámcsapás, robbanás, betöréses-lopás, üveg, szavatossági, baleset-károk esetére nyújt védelmet az általános háztartási biztosítás (1958 Magyar Nemzet okt. 4. C0354, 7) | A biztosító 1962-ben több mint hatmillió forint kártérítést fizetett a kötelező gépjármű-szavatossági biztosítás alapján (1963 Népszabadság febr. 1. C1500, 8) | biztosítást is kötöttek (1971 Déry Tibor 9107017, 191) | a gépjárműre casco biztosítás van érvényben (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050001, 15).

2a. ’olyan (szerződéses) jogi viszony, amelyben a biztosító intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy bizonyos élethelyzetben v. életkor elérése után járulékfizetés alapján meghatározott (pénzbeli) ellátást nyújt, ill. ez mint szociálpolitikai intézményrendszer része’ ❖ [életbiztosítás esetén] az intézetnél mindig a biztositásra felvett egyén halála vétetik tekintetbe (1847 Hetilap CD61) | a betegség esetére való biztositás normaldíját […] akarjuk megállapitani, melyet az egylet tagjainak fizetniök kell, hogy a segély-pénztár vesztesség nélkül viselhesse az […] igénybe vett segélyezéseket (1884 Ecseri Lajos 8118003, 137) | munkanélküli biztosításban (1958 Magyar Nemzet márc. 11. C0354, 2) | [a külföldi munkavállalók nagy része] feketén dolgozik: engedély és mindenféle szociális biztosítás nélkül (1991 Beszélő 2003033, 15) | a nyugdíjrendszernek háromszintűnek kellene lennie; lenne egy kötelező alapbiztosítás, lenne egy – még mindig kötelező – kiegészítő biztosítás és a harmadik szint lenne az önkéntes biztosítás (1991 Országgyűlési Napló CD62).

2b. ’az az összeg, amelyet (a szerződésben biztosított dolog értékéül megjelölnek, és) kár esetén a szerződés értelmében a biztosító kifizet, ill. amelyet a biztosított járulékfizetés alapján juttatásként kap’ ❖ Az erdélyi kölcsönös jég- és tűzkármentő társulatnál, az eddigi biztositások öszvege […] már az 1,800,000 pftot meghaladta (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Amint a gyártelep felszerelve állt, felgyujtotta azt s elég ügyes volt a töméntelen pénzt, mely a gyár tüzkár-elleni biztositásából folyóvá tétetett, magához venni és azzal elillani [!] (1885 Cziklay Lajos 8075001, 29) | se baleseti, se öregségi, se betegségi biztosítást nem kaphatott, noha bérmunkát végzett (1947 Szabad Föld dec. 25. C1537, 2) | Az első félévben bekövetkezett káresemények nyomán a mezőgazdasági üzletággal foglalkozó biztosítók több mint 700 millió forint biztosítás kifizetésére számítanak (1996 Figyelő CD2601).

2c. ’az a rögzített v. járulékként százalékosan meghatározott, a biztosított által rendszeresen v. egyszerre befizetett összeg, amely a biztosítók kifizetéseinek fedezetéül szolgáló pénztartalék képzéséhez szükséges’ ❖ Talán nem lesz fárasztó olvasóinknak e’ helyütt följegyezni, minő költségekkel jár egy 5000 mérős teher a’ Bánságból Fiumeig pengőben írt kr. […] vámdíj −2 biztosítás −2 hajóra-rakás és más költségek −4 összesen egy mérőért 139 (1842 Pesti Hírlap CD61) | roppant jövedelem lesz az idén összevissza egyből-másból. Ha az ember cselédbért, adót, tiszti fizetést, napszámot, biztosítást lehúz, még akkor is szép summa marad fenn belőle (1875 Jókai Mór CD18) | éppen az én házamat gyujtották fel a bombák […]. A biztosító társaság meg nem adott semmit, harminchét évig fizettem a biztosítást, egy krajcárkát se adtak, mer azt mondták, olyan tűzért nem fizetnek, amit szándékosan csinálnak (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 88) | Súlyadó 1 250 Ft Kötelező biztosítás 23 248 Ft Casco 42 612 Ft (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég) ’vminek a megvalósulását, fennmaradását, működését biztosító feltétel, körülmény’ ❖ [az ezrednél] kemény parancs jött „Önként senki se merészelje felvenni az ujabbat [ti. egyenruhát]” Ennek azonban nem lőn nagy sikere […]. A’ parancsnak kelle tehát biztosítás is, t. i. büntetés (1831 Széchenyi István C3901, 212) | Nekünk magyarországiaknak az 1848-iki törvények biztosítás valának, hogy ezentúl a magyar állam képes lesz tagjai iránt különbség nélkül azon kötelességeket teljesíteni, mellyek ha nem teljesíttetnek, kár is államban élni (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Célul tűzték a monarchiában a német elem és a konzervatív tényezők túlsúlyának alkotmányos biztosítását (1913 RévaiNagyLex. C5703, 228) | A nemzetiségek nyelvi egyenjogúságának elismerése, az iskolai és közéleti nyelvhasználat törvényi biztosítása a kiegyezés óta benne volt a magyar nemzetiségi politikában (1991 Diószegi István 2037017, 1514).

3a. (rég)(felelősségteljes) ígéret v. szándék (nyomatékosításául átengedett dolog); biztosíték, garancia’ ❖ az adott biztositás (garantia) nem vala üres szó (1832 Jelenkor C0224, 758) | Ádám: Dicséretes, barátom, önbizalmad, De biztosítást, hogy szavadnak állsz, Előbb a harcok színhelyén szerezz. A tiszt: A biztosíték lelkemben lakik, Aztán imé! van nékem is fejem, Mely többet ér tán, mint az a lehullott (1863 Madách Imre 8284010, 610) | Cautio […], oly cselekvény, melylyel valaki előre biztosítja magát. A régi gyakorlatban találkozunk. 1) dologi vagyis kezesség vagy bizonyos pénzösszeg letétele vagy zálog által való biztosítással; 2) irásbeli biztosítással (1902 ÓkoriLex. CD28).

3b. ’vminek az anyagi biztosítékául letétbe helyezett pénz v. értékpapír, óvadék’ ❖ 5000 váltó forint biztosítást kivántak (1841 Jósika Miklós C0112, 148) | Biztosítás a váltójogban, a váltóbirtokosnak kellő fedezet nyujtása utján való megnyugtatása az iránt, hogy a váltóban kitett, illetőleg el nem fogadott összeg, az el nem fogadásból származó költségekkel együtt lejáratkor kétségtelenül ki fog fizettetni (1893 PallasLex. CD02) | a váltók mellett annyi mindent iratott velem alá, biztosítást, jutalékot, illetéket (1935 Szép Ernő 9665045, 178).

4. (átv is)(vmi ellen) védettség(et), biztonság(ot nyújtó dolog)’ ❖ Igy van az ember többi javaival, sőt életével is, mellyeket háborgatni akarók mindig találkoznak, ’s e’ mellett tehát mindig szükséges az ovakodás, biztositás (1837 Vajda Péter 8504019, 72) | a szász atyafiak itt tarták felesleg élelmi szereiket tüz elleni biztositás végett (1855 Vasárnapi Újság CD56) | vidéki, földet birtokoló magyar úri családból ha ritkán is és rendesen a szegényebb ágból, vagy az atyafiság keretéből kerültek ki papok. Katona és állami tisztviselő már jóval gyakrabban, mintegy biztosításképpen (1937 Remenyik Zsigmond 9561004, 112) | A kocsi-, szekér- valamint ülésláda a kocsiderékhoz alkalmazott, lefelé keskenyedő láda, mely fokozott biztosítást nyújtott a nagyobb értékeket szállító mesteremberek, kereskedők, kupecok ládáinak esetében (2000 Természet Világa CD50).

4a. ’vmely (közismert) személynek v. (szervezett eseményen részt vevő) csoportnak védelméről, biztonságáról gondoskodó személy v. testület’ ❖ a diákok képviselői megegyeztek a rendőri biztosítás vezetőivel (1995 Magyar Hírlap CD09) | ha a biztosítás parancsnoka szükségesnek ítéli, elöljáróként a helyi rendőrkapitányságok munkatársait is bevonhatja a munkába (1998 Magyar Hírlap CD09).

5. (Műsz) ’vmely műszaki berendezés, készülék, szerkezet, gép zavartalan, ill. biztonságos működését szolgáló védelem’ ❖ az aknát, ha meg akarjuk óvni a vizek beszivárgásától, fából vagy vasból készült vizálló biztosítással látjuk el (1896 PallasLex. CD02) | A vasutépítésnél biztosítások készülnek a vasúti pályatest, a töltés stb. pontjainak védelmére, melyek akár állandó, akár időszakos vízfolyások romboló hatásának vannak kitéve (1911 RévaiNagyLex. C5699, 387) | Az új határvár építésekor (1092 körül) faszerkezetű földsáncot támasztottak a római falak romjainak. A faszerkezet a bányászatban biztosításként használatos fakalitkához hasonlított, közéje agyagot, homokot döngöltek (1984 Molnár László CD52) | [a botkormány] – a meghibásodások ellen többszörös biztosítással – elektromosan vezérli a csűrőlapokat mozgató szervomotorokat (1999 Byte Magazin CD38).

Ö: baleset-~, beteg~, egészség~, élet~, felelősség~, minőség~, társadalom~, viszont~; a -biztosítás címszó alatt: állat~, árvíz~, jég~, jégkár~, kár~, lakás~, munkás~, poggyász~, tanuló~, tűz~, tűzkár~, utas~, üveg~, vagyon~.

ÖU: kamat~, part~.

ÖE: ~felügyelet, ~ügy.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

biztosítás főnév 4A
1.
a biztosít igével kifejezett tevékenység, művelet
a’ határszélek biztositása
(1833 Jelenkor)
2.
olyan szerződés(es jogi viszony), amelyben a biztosítótársaság kötelezettséget vállal vmely meghatározott esemény, (vagyoni) kár következményeinek anyagi ellentételezésére v. kárpótlására a biztosított v. más kedvezményezett számára
Assecuratio: biztositás, bátorositás
(1835 Kunoss Endre)
Árfolyam-veszteség elleni biztositás
(1899 Budapesti Hírlap)
nincs pénze biztosításra, vagy nem hiszi, hogy a koczkázat nagy
(1913 Braun Róbert)
Egy kötvénnyel tűz, villámcsapás, robbanás, betöréses-lopás, üveg, szavatossági, baleset-károk esetére nyújt védelmet az általános háztartási biztosítás
(1958 Magyar Nemzet okt. 4.)
A biztosító 1962-ben több mint hatmillió forint kártérítést fizetett a kötelező gépjármű-szavatossági biztosítás alapján
(1963 Népszabadság febr. 1.)
biztosítást is kötöttek
(1971 Déry Tibor)
a gépjárműre casco biztosítás van érvényben
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
2a.
olyan (szerződéses) jogi viszony, amelyben a biztosító intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy bizonyos élethelyzetben v. életkor elérése után járulékfizetés alapján meghatározott (pénzbeli) ellátást nyújt, ill. ez mint szociálpolitikai intézményrendszer része
[életbiztosítás esetén] az intézetnél mindig a biztositásra felvett egyén halála vétetik tekintetbe
(1847 Hetilap)
a betegség esetére való biztositás normaldíját […] akarjuk megállapitani, melyet az egylet tagjainak fizetniök kell, hogy a segély-pénztár vesztesség nélkül viselhesse az […] igénybe vett segélyezéseket
(1884 Ecseri Lajos)
munkanélküli biztosításban
(1958 Magyar Nemzet márc. 11.)
[a külföldi munkavállalók nagy része] feketén dolgozik: engedély és mindenféle szociális biztosítás nélkül
(1991 Beszélő)
a nyugdíjrendszernek háromszintűnek kellene lennie; lenne egy kötelező alapbiztosítás, lenne egy – még mindig kötelező – kiegészítő biztosítás és a harmadik szint lenne az önkéntes biztosítás
(1991 Országgyűlési Napló)
2b.
az az összeg, amelyet (a szerződésben biztosított dolog értékéül megjelölnek, és) kár esetén a szerződés értelmében a biztosító kifizet, ill. amelyet a biztosított járulékfizetés alapján juttatásként kap
Az erdélyi kölcsönös jég- és tűzkármentő társulatnál, az eddigi biztositások öszvege […] már az 1,800,000 pftpengő forintot meghaladta
(1854 Vasárnapi Újság)
Amint a gyártelep felszerelve állt, felgyujtotta azt s elég ügyes volt a töméntelen pénzt, mely a gyár tüzkár-elleni biztositásából folyóvá tétetett, magához venni és azzal elillani [!]
(1885 Cziklay Lajos)
se baleseti, se öregségi, se betegségi biztosítást nem kaphatott, noha bérmunkát végzett
(1947 Szabad Föld dec. 25.)
Az első félévben bekövetkezett káresemények nyomán a mezőgazdasági üzletággal foglalkozó biztosítók több mint 700 millió forint biztosítás kifizetésére számítanak
(1996 Figyelő)
2c.
az a rögzített v. járulékként százalékosan meghatározott, a biztosított által rendszeresen v. egyszerre befizetett összeg, amely a biztosítók kifizetéseinek fedezetéül szolgáló pénztartalék képzéséhez szükséges
Talán nem lesz fárasztó olvasóinknak e’ helyütt följegyezni, minő költségekkel jár egy 5000 mérős teher a’ Bánságból Fiumeig pengőben írt kr.krajcár […] vámdíj −2 biztosítás −2 hajóra-rakás és más költségek −4 összesen egy mérőért 139
(1842 Pesti Hírlap)
roppant jövedelem lesz az idén összevissza egyből-másból. Ha az ember cselédbért, adót, tiszti fizetést, napszámot, biztosítást lehúz, még akkor is szép summa marad fenn belőle
(1875 Jókai Mór)
éppen az én házamat gyujtották fel a bombák […]. A biztosító társaság meg nem adott semmit, harminchét évig fizettem a biztosítást, egy krajcárkát se adtak, mer azt mondták, olyan tűzért nem fizetnek, amit szándékosan csinálnak
(1941 Móricz Zsigmond)
Súlyadó 1 250 Ftforint Kötelező biztosítás 23 248 Ftforint Casco 42 612 Ftforint
(1995 Magyar Hírlap)
3. (rég)
vminek a megvalósulását, fennmaradását, működését biztosító feltétel, körülmény
[az ezrednél] kemény parancs jött „Önként senki se merészelje felvenni az ujabbat [ti. egyenruhát]” Ennek azonban nem lőn nagy sikere […]. A’ parancsnak kelle tehát biztosítás is, t. i.tudniillik büntetés
(1831 Széchenyi István)
Nekünk magyarországiaknak az 1848-iki törvények biztosítás valának, hogy ezentúl a magyar állam képes lesz tagjai iránt különbség nélkül azon kötelességeket teljesíteni, mellyek ha nem teljesíttetnek, kár is államban élni
(1848 Kossuth Hírlapja)
Célul tűzték a monarchiában a német elem és a konzervatív tényezők túlsúlyának alkotmányos biztosítását
(1913 RévaiNagyLex.)
A nemzetiségek nyelvi egyenjogúságának elismerése, az iskolai és közéleti nyelvhasználat törvényi biztosítása a kiegyezés óta benne volt a magyar nemzetiségi politikában
(1991 Diószegi István)
3a. (rég)
(felelősségteljes) ígéret v. szándék (nyomatékosításául átengedett dolog); biztosíték, garancia
az adott biztositás (garantia) nem vala üres szó
(1832 Jelenkor)
Ádám: Dicséretes, barátom, önbizalmad, De biztosítást, hogy szavadnak állsz, Előbb a harcok színhelyén szerezz. A tiszt: A biztosíték lelkemben lakik, Aztán imé! van nékem is fejem, Mely többet ér tán, mint az a lehullott
(1863 Madách Imre)
Cautio […], oly cselekvény, melylyel valaki előre biztosítja magát. A régi gyakorlatban találkozunk. 1) dologi vagyis kezesség vagy bizonyos pénzösszeg letétele vagy zálog által való biztosítással; 2) irásbeli biztosítással
(1902 ÓkoriLex.)
3b.
vminek az anyagi biztosítékául letétbe helyezett pénz v. értékpapír, óvadék
5000 váltó forint biztosítást kivántak
(1841 Jósika Miklós)
Biztosítás a váltójogban, a váltóbirtokosnak kellő fedezet nyujtása utján való megnyugtatása az iránt, hogy a váltóban kitett, illetőleg el nem fogadott összeg, az el nem fogadásból származó költségekkel együtt lejáratkor kétségtelenül ki fog fizettetni
(1893 PallasLex.)
a váltók mellett annyi mindent iratott velem alá, biztosítást, jutalékot, illetéket
(1935 Szép Ernő)
4. (átv is)
(vmi ellen) védettség(et), biztonság(ot nyújtó dolog)
Igy van az ember többi javaival, sőt életével is, mellyeket háborgatni akarók mindig találkoznak, ’s e’ mellett tehát mindig szükséges az ovakodás, biztositás
(1837 Vajda Péter)
a szász atyafiak itt tarták felesleg élelmi szereiket tüz elleni biztositás végett
(1855 Vasárnapi Újság)
vidéki, földet birtokoló magyar úri családból ha ritkán is és rendesen a szegényebb ágból, vagy az atyafiság keretéből kerültek ki papok. Katona és állami tisztviselő már jóval gyakrabban, mintegy biztosításképpen
(1937 Remenyik Zsigmond)
A kocsi-, szekér- valamint ülésláda a kocsiderékhoz alkalmazott, lefelé keskenyedő láda, mely fokozott biztosítást nyújtott a nagyobb értékeket szállító mesteremberek, kereskedők, kupecok ládáinak esetében
(2000 Természet Világa)
4a.
vmely (közismert) személynek v. (szervezett eseményen részt vevő) csoportnak védelméről, biztonságáról gondoskodó személy v. testület
a diákok képviselői megegyeztek a rendőri biztosítás vezetőivel
(1995 Magyar Hírlap)
ha a biztosítás parancsnoka szükségesnek ítéli, elöljáróként a helyi rendőrkapitányságok munkatársait is bevonhatja a munkába
(1998 Magyar Hírlap)
5. (Műsz)
vmely műszaki berendezés, készülék, szerkezet, gép zavartalan, ill. biztonságos működését szolgáló védelem
az aknát, ha meg akarjuk óvni a vizek beszivárgásától, fából vagy vasból készült vizálló biztosítással látjuk el
(1896 PallasLex.)
A vasutépítésnél biztosítások készülnek a vasúti pályatest, a töltés stb.s a többi pontjainak védelmére, melyek akár állandó, akár időszakos vízfolyások romboló hatásának vannak kitéve
(1911 RévaiNagyLex.)
Az új határvár építésekor (1092 körül) faszerkezetű földsáncot támasztottak a római falak romjainak. A faszerkezet a bányászatban biztosításként használatos fakalitkához hasonlított, közéje agyagot, homokot döngöltek
(1984 Molnár László)
[a botkormány] – a meghibásodások ellen többszörös biztosítással – elektromosan vezérli a csűrőlapokat mozgató szervomotorokat
(1999 Byte Magazin)
ÖU: kamatbiztosítás, partbiztosítás
ÖE: biztosításfelügyelet, biztosításügy
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások