ereszkedik tn ige 12b

1. ’〈légnemű v. folyékony közegben〉 lefelé mozog, ill. így (el)jut vhova, vmeddig vmi v. vki (vmivel, vmin)’ ❖ A’ toronyból le-ereſztett kö nyomja maga alatt a’ levegö eget; ’s ha hulláſa eleibe üveget vagy patyolatot tartunk, azt, úgy mint uttyának akadékát által-üti; és a’ földre ereſzkedik (1777 Molnár János 7232010, 111) | Ádám e közben látja Mihályt, kíséretével, ragyogó felhőn a földre ereszkedve (1882 Szász Károly² 8426067, 457) | a magosból hópelyhek ereszkedtek (1916 Az Est aug. 13. C5259, 9) | [A tengeralattjáróval] lassan süllyedtünk, esésünket halak fekete árnyai jelezték, amelyek elröppentek ablakaink előtt. Szinte úgy éreztük, hogy ők szállnak felfelé és nem mi ereszkedünk (1947 Szabó Lőrinc ford.–Doyle 9629171, 51) | Az állomási rakodó fölött a gép [ti. a helikopter] alacsonyra ereszkedett (1978 Bodor Ádám 1020033, 107) | [A denevérek] a víz fölött repülve a felszínig ereszkednek, és repülés közben vesznek fel egy korty vizet (1995 Magyarország állatvilága CD14).

1a. ’〈vmely út(vonal)on, pályán stb.〉 lent v. lejjebb, es. belül v. beljebb levő hely felé mozog, halad, ill. így (el)jut (vhova) vki, vmi’ ❖ kö-ſziklákról ereſzkedett gyülemény vizek (1786 Dugonics András 7087013, 212) | fagyosan és elhalványodva ereszkedik a hold a nyúgoti tengerbe (1789 Batsányi János ford.–Macpherson C0883, 201) | ha [az öböl] mélyére ereszkedik a hajó, elvész a szem elől hegy és száraz (1844 Erdélyi János² 8131110, 221) | Stibor a maga dandáraival hajókon a Dunán Győr alá ereszkedve, ott Garaiékkal egyesült (1935 Bánlaky József CD16) | Pisti lassan ereszkedni kezdett a fáról (1989 Bólya Péter 1023005, 66) | Mintha kincseket rejtő barlang mélyére vagy egy sírkamra belsejébe ereszkedtünk volna (1998 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈felfüggesztett v. rendsz. a felső részén vmihez rögzített tárgy, dolog, ill. ember v. állat vmin függeszkedve, lógva〉(vki által engedve) lefelé mozog, ill. így (el)jut vhova’ ❖ a’ mint a’ tereh a’ ſzámok mellett a’ kötelek’ kutzorodásával fellyebb vonódik, meg-nyúlásával alább ereſzkedik, úgy ſzokták a’ból meg-határozni az aërnek ſzárazságát és nedveſségét (1786 Mátyus István C3067, 188) | egy pók a padozatról a tányér szélére ereszkedék (1856 Vasárnapi Újság CD56) | a korhadt ajtókarfák miatt lejebb ereszkednek az ajtók (1882 Tolnai Lajos C4198, 6) | kötélcsomók oldódnak, láncok csikorognak s tizenkét mentőcsónak egyszerre ereszkedik a habok fölé (1911 Pásztor Árpád 9519013, 208) | Szabó Vilmos – önmagát kötéllel biztosítva – a bizonytalan mélységű medencébe ereszkedett, s [...] kiemelte a már alámerült, eszméletét vesztett gyermeket (1989 Népszava szept. 20. C7454, 12).

1c. ’〈annak kif-ére, hogy a sötétség, köd stb. lassan elborít vmit, ill. vmely állapot, jelenség v. sötétedéssel járó napszak beáll, beköszönt〉’ ❖ a’ napnak enyéſzetével köd ereſzkedett a tengerre (1789 Fejér Antal ford.–Barclay C1734, 279) | Éjjel ereszkede, a’ völgyekbe hűs szelek ingtak (1822 Aranyosrákosi Székely Sándor 8016003, 102) | a füst bágyadtan, lappangva ereszkedik a zöld napsugárban fürdő völgyekbe (1913 Krúdy Gyula CD54) | Amikor elhallgattak a szirénák, nagy csend ereszkedett az útra (1976 Bertha Bulcsu 9053005, 196) | minden átmenet nélkül ereszkedett a városra a sötétség (1985 Bodor Ádám 1020007, 51).

1d. (szemére, agyára határozóval) (vál) ’〈annak kif-ére, hogy vkinek a (tiszta, éles) látását, (világos) gondolkodását akadályozza vmi〉’ ❖ A’ Vitéz Hektor-is bámúlt Jegyesére, A’ ſzép Andromakhé tzifra köntösére; De ha tsak ettl is meg-pesdlt a’ vére: Hályog ereſzkedett vólna itt ſzemére (1787 Csenkeszfai Poóts András C1279, 18) | Erőm gyengűlni kezdett, – szemeimre homály ereszkedék, – nem birva tovább lábaimon állani, a földre roskadtam (1855 e. Obernyik Károly 8339006, 4) | érezte, hogy fátyol ereszkedik szemeire (1879 Pesti Napló júl. 25. esti kiadás C8661, 1) | iddogálás közben, amint a rózsaszínű köd ereszkedett lassan az agyukra, a fölséges panoráma helyett, amit Pest nyújthatott, Szécsény ugrott ki, a kis sárga házikó, ahol éltek (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04) | Nem engedheti meg magának, hogy a szemére ereszkedő sötétség bezárja őt lakótelepi lakásába, mert fontos kötelessége van (2009 Népszabadság júl. 23. C7857, 6).

1e. (-ra/-re v. -ba/-be ragos határozóval) (vál) ’〈annak kif-ére, hogy vmely betegség tünete v. testi, élettani állapot vkit v. vkinek vmely testrészét hatalmába kerít(i), elér(i), ill. vmely, rendsz. negatív, nyomasztó érzés, hangulat stb. vmely személyt, csoportot v. annak szívét, lelkét elfog(ja), betölt(i)〉’ ❖ [ha a gyulladás okozta fájdalom] a’ hójagra ereſzkedik a’ vizellet menéſében olly bontakozáſt okoz, minem az arénától ſzokot ſzármazni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 178) | Efféle beſzélgetéſek között laſſanként álom ereſzkedvén a’ Királynak ſzemeire, ugyan azon ágyra, mellyen vatſorált, le-dlvén, el-nyugodott, és hortyogni kezdett (1789 Fejér Antal ford.–Barclay C1734, 114) | lassankint végtelen csüggedés és szomoruság kezdett ereszkedni lelkére (1874 Fővárosi Lapok C8090, [357]) | valami nagy és nemes megadás ereszkedik szivünkbe (1894 Budapesti Hírlap jún. 20. C4741, 2) | borzongató ólmos hideg ereszkedett a tagjaiba (1912 Pesti Hírlap okt. 27. C5660, 73) | 1956 után az elhagyatottság és a kiszolgáltatottság érzése ereszkedik a térségre, a Nyugat saját biztonságát fölébe helyezte saját demokratikus értékrendjének (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈annak kif-ére, hogy ember, állat (teste v. testrésze) lefelé mozdulva vmilyen lent(ebb)i helyre v. helyzetbe kerül, ill. ránehezedik vmire, vkire〉’ ❖ kedveſe elött egyik térdére ereſzkedvén (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 176) | Sírva székébe ereszkedik (1813 Katona József 8226002, 108) | Hogy [a lovasok] a parthoz érkeztek, az asszonyok egy-egy apród hátára léptek, aki a kengyelhez hajolt, aztán négykézláb ereszkedett (1907 Gárdonyi Géza C1842, 279) | [A mókus] két hátsó lábára ereszkedik (1934 Kassák Lajos CD10) | Ekkor egy kéz ereszkedik a vállára, Kemény Oszkár keze. – Gáborkám! Jó estét... (1964 Urbán Ernő C5279, 1254) | megadóan és hihetetlen ügyességgel fölém kerekedett, és hátát mutatva nekem rám ereszkedett, lassan, miközben kezével combunknál matatva mindent a helyére tett, és lassú, ijesztően lassú mozdulatokkal táncba kezdett rajtam... (2001 Jónás Tamás 3144001, 1348).

2a. ereszkedik vmibe (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy öngyilkossági szándékkal teljes súlyával a mellkasának szegezett szúrófegyverre nehezedik vki〉’ ❖ [Orondátes] tulajdon fegyverében akart ereſzkedni ſzégyenletében, hogy maga vérével töröllye el katonájának ſzemtelen tselekedetét (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 225) | amikor azt látod, hogy az én fülem [ti. az ököré] lefelé ereszkedik, te is ereszkedj a késedbe, mert különben úgy is elpusztit téged az a gróf (1897 Pesti Napló febr. 14. C8679, 17) | Decebál kardjába ereszkedik királysága bukásának láttára (1913 Vasárnapi Újság C7427, 874).

2b. ’〈annak kif-ére, hogy vmely személy v. csoport vmilyen szempontból alacsony(abb), kevésbé rangos, kevésbé megbecsült állapotba, helyzetbe, szintre jut(tatja magát)〉’ ❖ Még bársonybugyogót is láttam egyszer rajtatok. No, no, – mondok, – ereszkedtek ti még lejebb is (1887 Tolnai Lajos C4194, 202) | a népszerü tónus legalsóbb nivójára ereszkedett parlament (1895 Fővárosi Lapok C0163, 3081) | [Sztrogoff Mihály története] minden tehát, ami a mozi széles közönségtömegeinek kívánalma, ennek a kívánalomnak kielégítése anélkül, hogy az alantasig és hitványig kellene ereszkedni (1927 Hevesy Iván CD10) | [Erhard Busek] nem hajlandó vitába bocsátkozni, és bizonyos civilizációs szint alá ereszkedni (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈vmely állapotba, helyzetbe v. folyamatba〉 jut, kerül vki, vmi’ ❖ De a’ te hibád bün vólt-é? vagyon-é miért el-hagyjad magadat, és egéſzſzen bánatnak ereſzkedjél (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 259) | álomra ereszkedve is csak a’ bonczolt holt testnek története zavarta elmémet (1840 Regélő C0464, 30) | Ifju, erőteljes, mint a hatalmas növésnek ereszkedett cédrus (1879 Fővárosi Lapok C8095, 205) | hizásnak ereszkedett angol (1904 Budapesti Napló dec. 1. C4886, 2) | uj életre galvanizálni a kissé hanyatlásnak ereszkedett magyar labdarugó-sportot (1923 Budapesti Hírlap aug. 28. C4711, 5) | a körülmények hatására megmozdul lelkében a nyugalomba ereszkedett múlt (1982 Népszabadság júl. 6. C7832, 7).

3a. (-nak/-nek ragos határozóval) (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy (hirtelen) vmely cselekvésbe kezd vki〉’ ❖ Czirus azért illyen beszédnek ereszkedett (1780 Szilágyi Márton¹ ford.–Xenophón C4017, 415) | [az apa] nagy örömmel ölelvén Magzattyát: Jer, monda, Fijam, ’s munkának ereſzkedgy (1789 Baróti Szabó Dávid ford.–Milton C0817, 53) | [a német lovasság] nem eléggé védelmezve a gyalogságtól, elveszté az ütközetet, s futásnak ereszkedett (1857 Vasárnapi Újság CD56) | [a szegény emberek] minő álmokkal ereszkedtek útnak (1913 Gárdonyi Géza C1850, 103).

3b. (-ba/-be, ill. régen -ra/-re ragos határozóval is) ’〈vmely kapcsolatba, viszonyba, helyzetbe〉 bocsátkozik, ill. 〈vmely (hosszadalmas) cselekvésbe, (közös) tevékenységbe, ügybe〉(bele)kezd, (bele)fog v. bekapcsolódik, belevonódik vki’ ❖ [némely nagyurak] hertelen ſzerelmeknek vak lángjában alatsonyabb rendü ſzemélyekkel ereſzkedtek házas életbe (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 97) | Ez a magát örökös hallgatásra kárhoztatott jó ember nem ereszkedik ugyan velem nyájaskodásokra (1817 Kazinczy Ferenc 7163005, 97) | Nem ereszkednék-e Kovács Pál ur velem valamely összeköttetésbe, illetőleg irodalmi vállalatba? (1858 Xantus János 8531003, 48) | Oldalról rohanó új csapat ez, amely még nem is ereszkedett eddig a harcba (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 309) | hosszadalmas fejtegetésbe ereszkedtem a csikók érdekében (1918 Krúdy Gyula CD54) | próbál szóba ereszkedni az ismeretlen város polgáraival (1990 Rónay László CD53).

3c. (-ba/-be, ill. régen -ra/-re ragos határozóval is) (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely dologgal, témával gondolatban v. szóban, írásban foglalkozni kezd, ill. abba belemerül, belemélyed vki, vmi〉’ ❖ nem ereſzkedem visgálódva ama’ kérdésbe: mellyet elttem Herder, hoſzſzasan, és böltsen megfejtett már (1806 Horvát István 8186002, 169) | Valamelly tárgynak legmélyebb alapjára ereszkedni soha sem ártalmas, habár néha tán igen unalmas is, de jobbára nagyon hasznos sőt szükséges (1830 Széchenyi István 8429004, 185) | törvényhozásunk Horvátországnak belső s tisztán magát az országot érdeklő viszonyaiba egyáltaljában nem ereszkedvén, s ezekre nézve eddigi törvényes szokásait feltartván, a magyar nyelvnek általános használatát csak azon törvényhozási és közigazgatási tárgyaknál követeli, melyekre nézve Horvátország vagy a kormánnyal, vagy Magyarországgal érintkezésbe jő (1843 Eötvös József 8126050, 150) | olly vélemény, melly arra kényszerit, hogy ezen betegség lényegébe ereszkedjem s physiologiáját kifejtegessem (1845 Orvosi Tár 8655001, 137) | [a felszólaló] pénzügytechnikai kérdésekbe ereszkedett (1924 Népszava márc. 13. C7492, 1).

4. (tárgyragos határozóval is) ’〈annak kif-ére, hogy tömegének v. térfogatának csökkenése miatt vminek a szintje v. felszíne lejjebb kerül〉’ ❖ mentűl lejjebb ereszkedik a’ kéneső [a barométerben], annál nagyobb zivatart lehet várni (1824 Peterka József Sebestyén C5576, 13) | a talajvíz annál alább ereszkedik, minél nagyobb a szárazság (1866 Budapesti Szemle C7537, 372) | a házi hőmérőn [...] néhány fokot ereszkedett a higany (1960 Népszava dec. 28. C4824, 3) | kezdi lassan kiereszteni a füstöt tüdejéből, kitágult mellkasa lassan ereszkedik lefelé, szinte kicsire zsugorodik (1977 Népszabadság dec. 11. C7827, 12) | A hűvös nyarak és az alacsony évi középhőmérséklet következtében 1500–1600 méterre ereszkedő hóhatár jelentős területeken hófelhalmozódáshoz vezetett (1997 Magyarország földje CD05).

4a. ’〈út, terület stb.〉 ferdén lefelé tart, lejt, ill. így vezet, visz vhova, vmeddig’ ❖ Fenn a’ föld’ színétöl, a’ melly hammu ſzín agyaggal elegyes, fejér föveny, egy lábnyira mindjárt kezddik, és a’ viz-mértéktöl dél-felé, hat lábonként, 20, hüvelyknyire alább ereſzkedik (1786 Mátyus István C3067, 347) | [Caracasban az] eléggé széles, de nyugattól keletnek lejtősen ereszkedő utczákat földszintes téglaházak képezik (1861 Rosty Pál 8397005, 43) | a Gödöllő felől Duka-Sződig ereszkedő hegysor (1885 Görgey István 8160003, 150) | [a régi hanák parasztházakon] a hajdan kivétel nélkül szalmafödelű háztető is két részre oszlik, a mennyiben a pitvarból a szobába való átmenetnél a tetőorom rézsútos irányban hirtelen vagy fél méterrel lejebb ereszkedik (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A jobb parton: pompás kertek, fehér kerítések, cseréptetők, a vízre ereszkedő lépcsők... (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 369) | Lassacskán ereszkedik lefelé a hazai inflációs görbe (2008 Népszava máj. 15. C7471, 9).

4b. ’〈vmi(nek a mértéke, értéke stb.)〉 csökken, ill. így vmely alacsonyabb szintre v. szintig jut’ ❖ Hangja suttogóvá ereszkedett (1929 Krúdy Gyula CD54) | pénteken mínusz 38 fokra ereszkedett a hőmérséklet (1998 Népszabadság nov. 28. C7848, 23) | A pesszimista nyitást pesszimista folytatás követte, és az árfolyam 7800 pontig ereszkedett (2001 Magyar Hírlap CD09) | az eladósodás szintje nem fog lejjebb ereszkedni (2009 Népszabadság okt. 15. C7857, 19).

4c. (tárgyragos határozóval is) ’〈hang, dallam〉 egyre mélyebb lesz, ill. így (vmettől) vmeddig terjed’ ❖ Hangjainak (alt) terjedtsége igen kedvező; az alsó G-ig ereszkedő mély hangjai erősek és tiszták, ugy a’ felsőbbek is (1835 Honművész C6069, 522) | magasabbra vagy mélyebbre ereszkedő zönge (1861 Mátray Gábor 8300003, 85) | a szumátrai kubu-nép egyik éneke, mely glissandóval egy duódecimányit ereszkedik, az „erdei kiáltás” címet viseli (1931 ZeneiLex. CD49) | Kényelmes lélegzéskor a magasabb, hangsúlyosabb szótag után hangunk önként ereszkedik (1971 Boros Rezső C6022, 235) | Az első példában a dallam ezután a nónáról a kvintre ereszkedik (1977 Borsai Ilona C7110, 143).

4d. (ritk) ’〈ütem, versláb〉 lejt, azaz benne a kezdő hosszú szótago(ka)t (több) rövid követi’ ❖ Ezek a lábak lejtésük szerint vagy a hosszútól ereszkednek a rövid felé, vagy a rövidtől emelkednek a hosszú felé. Az időmértékes verselésnél az egész sor jellegét meghatározza, hogy a benne levő verslábak lejtése ereszkedő-e vagy emelkedő (1959 Hegedüs Géza 9233027, 90).

5. (rég, ritk) ’indul, megy vki, vmi’ ❖ Eredj a’ merre ereſzkedtél, veſzſz-el! keres magadnak más, feslett akaratod ſzerint való Atyát (1790 Fejér György C1735, 55) | [az elkészült hajó Kolbergből] Danczka, Pillau, ’s Memel felé ereszkedett (1817 Hazai és Külföldi Tudósítások C8256, 24).

5a. (rég) ’〈magból, szárból növény(i rész)(ki)nő, (ki)fejlődik’ ❖ egy szembl 30.-40.-50. kalásznál-is több ereszkedett (1792 Szabó József¹ C3780, 12) | a növényszárból terebélyes Ágak ereszkedtek (1875 Szabó István¹ ford.–Apollóniosz Rhodiosz C3778, 145) | Szőrödzés, a hajó fenekén kivülről ereszkedett finom szálu növény, mely tartós állás közben vagy hosszu út folytán a hajó alját ellepi (1897 PallasLex. CD02).

5b. (rég, ritk) ’〈annak kif-ére, hogy levet ereszt vmi〉’ ❖ [a libamájat] laſſu tüznél, fed alatt, meg-párolják, igen ſok; ’s jó ízü leve ereſzkedik (1787 Mátyus István C3069, 247) | a tálakban [a szilvának] leve ereszkedik, azt leszűrjük, azután a kemenczét ujra bevehevitjük, s a szilvaaszalást, szilvalészűrést a fentebb irt módon folytatjuk (1854 Vasárnapi Újság CD56).

5c. (rég) ’〈kedve, kívánsága〉 támad, keletkezik vkinek’ ❖ Istennek-is olykor kedve ereſzkedik és tetzik ſzemlélni olly Embert, ki küſzködik ſzerentsétlenséggel (1775 Borosnyai Lukács Simon C6391, F3[r]) | nagy kívánságod ereszkedett a futásra (1793 Csokonai Vitéz Mihály C1325, 651) | Rég tetemes fogyatkozásnak tartván Literaturánkban egy Almanaknak nem-létét, tavaly ez idő tájban nagy kedvem ereszkedett annak kiadására (1820 Igaz Sámuel C2570, 265).

6. ’〈felfüggesztett v. felül rögzített tárgy, dolog〉 lógva ér vhova, vmeddig’ ❖ A sajka megküzd és halad: Már ott van, a torny alatt, Honnan a víz-felűletig Kötélhágcsó ereszkedik (1850 Arany János CD01) | Két kapocs vonta össze a köpenyt, mely igéző ráncokban ereszkedett a földig (1876 Fővárosi Lapok C8092, 760) | Seszínű haja vékonyka fürtökben ereszkedik a nyakára (1938 Komor András CD10) | egy félnótás külsejű pasas, szalmakalapban, rövid ujjú ingben, nyakából bőrszíjon a hasára ereszkedő és egy korszerű radarkémhajó valamennyi szerelékével rendelkezni látszó táskarádió (1988 Kertész Imre² CD41).

6a. (átv is) ’〈vminek a kiálló része, kül. ága, nyúlványa〉 lefelé vmeddig tart, nyúlik, ill. vmihez kapcsolódik, vmibe illeszkedik’ ❖ [az állkapocs lefelé mozgását] valamennyire ſegittik még más inashusok-is (geniohyoidei, et mylohyoidei), melyek az álltól (mentum), és a’ fogoktól a’ nyelvtsontra ereſzkednek (1789 Rácz Sámuel 7278012, 137) | [A baltacím] gyökere méternyire ereszkedik, azért a legnagyobb szárazságot is eltűri (1897 PallasLex. CD02) | A fürészlap kis horgokkal (Bolzen) van a fogantyúkba (Griff) erősítve, melyek a karok megfelelő lyukaiba ereszkednek úgy, hogy bennök fordíthatók legyenek (1912 Frecskay János 8146002, 7) | Felső szemfogaik [ti. a rozmárfélékéi] hatalmas, mélyen az alsó állkapocs alá ereszkedő agyarakká nőttek (1924 RévaiNagyLex. C5712, 399) | [A népi imádságok] történeti gyökerei a középkorig ereszkednek (1975 Erdélyi Zsuzsanna C6874, 28).

6b. (kissé rég) ’〈építmény eleme egy másikra〉 felülről támaszkodik, nehezedik’ ❖ [Herein Károly] elrendelte, hogy a megrongált oszlopra ereszkedő két boltivet alátámasszák (1896 Pesti Hírlap júl. 11. C5644, 7) | a káptalanterem és az előcsarnok boltozatának bordái a középen szabadon álló pillérre ereszkednek (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Mustrálgatta a pillérre ereszkedő vasszerkezetet, a pilont (1950 Népszava nov. 7. C4840, 8).

Ö: alá~, ki~, le~, meg~.

ÖU: be~, rá~, vissza~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ereget; ÉKsz.; SzT. ereszkedhetik, ~; ÚMTsz.

ereszkedik tárgyatlan ige 12b
1.
〈légnemű v. folyékony közegben〉 lefelé mozog, ill. így (el)jut vhova, vmeddig vmi v. vki (vmivel, vmin)
A’ toronyból le-ereſztett kö nyomja maga alatt a’ levegö eget; ’s ha hulláſa eleibe üveget vagy patyolatot tartunk, azt, úgy mint uttyának akadékát által-üti; és a’ földre ereſzkedik
(1777 Molnár János)
Ádám e közben látja Mihályt, kíséretével, ragyogó felhőn a földre ereszkedve
(1882 Szász Károly²)
a magosból hópelyhek ereszkedtek
(1916 Az Est aug. 13.)
[A tengeralattjáróval] lassan süllyedtünk, esésünket halak fekete árnyai jelezték, amelyek elröppentek ablakaink előtt. Szinte úgy éreztük, hogy ők szállnak felfelé és nem mi ereszkedünk
(1947 Szabó Lőrinc ford.Doyle)
Az állomási rakodó fölött a gép [ti. a helikopter] alacsonyra ereszkedett
(1978 Bodor Ádám)
[A denevérek] a víz fölött repülve a felszínig ereszkednek, és repülés közben vesznek fel egy korty vizet
(1995 Magyarország állatvilága)
1a.
〈vmely út(vonal)on, pályán stb.〉 lent v. lejjebb, es. belül v. beljebb levő hely felé mozog, halad, ill. így (el)jut (vhova) vki, vmi
kö-ſziklákról ereſzkedett gyülemény vizek
(1786 Dugonics András)
fagyosan és elhalványodva ereszkedik a hold a nyúgoti tengerbe
(1789 Batsányi János ford.Macpherson)
ha [az öböl] mélyére ereszkedik a hajó, elvész a szem elől hegy és száraz
(1844 Erdélyi János²)
Stibor a maga dandáraival hajókon a Dunán Győr alá ereszkedve, ott Garaiékkal egyesült
(1935 Bánlaky József)
Pisti lassan ereszkedni kezdett a fáról
(1989 Bólya Péter)
Mintha kincseket rejtő barlang mélyére vagy egy sírkamra belsejébe ereszkedtünk volna
(1998 Magyar Hírlap)
1b.
〈felfüggesztett v. rendsz. a felső részén vmihez rögzített tárgy, dolog, ill. ember v. állat vmin függeszkedve, lógva〉 (vki által engedve) lefelé mozog, ill. így (el)jut vhova
a’ mint a’ tereh a’ ſzámok mellett a’ kötelek’ kutzorodásával fellyebb vonódik, meg-nyúlásával alább ereſzkedik, úgy ſzokták a’ból meg-határozni az aërnek ſzárazságát és nedveſségét
(1786 Mátyus István)
egy pók a padozatról a tányér szélére ereszkedék
(1856 Vasárnapi Újság)
a korhadt ajtókarfák miatt lejebb ereszkednek az ajtók
(1882 Tolnai Lajos)
kötélcsomók oldódnak, láncok csikorognak s tizenkét mentőcsónak egyszerre ereszkedik a habok fölé
(1911 Pásztor Árpád)
Szabó Vilmos – önmagát kötéllel biztosítva – a bizonytalan mélységű medencébe ereszkedett, s [...] kiemelte a már alámerült, eszméletét vesztett gyermeket
(1989 Népszava szept. 20.)
1c.
〈annak kif-ére, hogy a sötétség, köd stb. lassan elborít vmit, ill. vmely állapot, jelenség v. sötétedéssel járó napszak beáll, beköszönt〉
a’ napnak enyéſzetével köd ereſzkedett a tengerre
(1789 Fejér Antal ford.Barclay)
Éjjel ereszkede, a’ völgyekbe hűs szelek ingtak
(1822 Aranyosrákosi Székely Sándor)
a füst bágyadtan, lappangva ereszkedik a zöld napsugárban fürdő völgyekbe
(1913 Krúdy Gyula)
Amikor elhallgattak a szirénák, nagy csend ereszkedett az útra
(1976 Bertha Bulcsu)
minden átmenet nélkül ereszkedett a városra a sötétség
(1985 Bodor Ádám)
1d. (szemére, agyára határozóval) (vál)
〈annak kif-ére, hogy vkinek a (tiszta, éles) látását, (világos) gondolkodását akadályozza vmi〉
A’ Vitéz Hektor-is bámúlt Jegyesére, A’ ſzép Andromakhé tzifra köntösére; De ha tsak ettl is meg-pesdlt a’ vére: Hályog ereſzkedett vólna itt ſzemére
(1787 Csenkeszfai Poóts András)
Erőm gyengűlni kezdett, – szemeimre homály ereszkedék, – nem birva tovább lábaimon állani, a földre roskadtam
(1855 e. Obernyik Károly)
érezte, hogy fátyol ereszkedik szemeire
(1879 Pesti Napló júl. 25. esti kiadás)
iddogálás közben, amint a rózsaszínű köd ereszkedett lassan az agyukra, a fölséges panoráma helyett, amit Pest nyújthatott, Szécsény ugrott ki, a kis sárga házikó, ahol éltek
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
Nem engedheti meg magának, hogy a szemére ereszkedő sötétség bezárja őt lakótelepi lakásába, mert fontos kötelessége van
(2009 Népszabadság júl. 23.)
1e. (-ra/-re v. -ba/-be ragos határozóval) (vál)
〈annak kif-ére, hogy vmely betegség tünete v. testi, élettani állapot vkit v. vkinek vmely testrészét hatalmába kerít(i), elér(i), ill. vmely, rendsz. negatív, nyomasztó érzés, hangulat stb. vmely személyt, csoportot v. annak szívét, lelkét elfog(ja), betölt(i)
[ha a gyulladás okozta fájdalom] a’ hójagra ereſzkedik a’ vizellet menéſében olly bontakozáſt okoz, minem az arénától ſzokot ſzármazni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Efféle beſzélgetéſek között laſſanként álom ereſzkedvén a’ Királynak ſzemeire, ugyan azon ágyra, mellyen vatſorált, le-dlvén, el-nyugodott, és hortyogni kezdett
(1789 Fejér Antal ford.Barclay)
lassankint végtelen csüggedés és szomoruság kezdett ereszkedni lelkére
(1874 Fővárosi Lapok)
valami nagy és nemes megadás ereszkedik szivünkbe
(1894 Budapesti Hírlap jún. 20.)
borzongató ólmos hideg ereszkedett a tagjaiba
(1912 Pesti Hírlap okt. 27.)
1956 után az elhagyatottság és a kiszolgáltatottság érzése ereszkedik a térségre, a Nyugat saját biztonságát fölébe helyezte saját demokratikus értékrendjének
(1997 Magyar Hírlap)
2.
〈annak kif-ére, hogy ember, állat (teste v. testrésze) lefelé mozdulva vmilyen lent(ebb)i helyre v. helyzetbe kerül, ill. ránehezedik vmire, vkire〉
kedveſe elött egyik térdére ereſzkedvén
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Sírva székébe ereszkedik
(1813 Katona József)
Hogy [a lovasok] a parthoz érkeztek, az asszonyok egy-egy apród hátára léptek, aki a kengyelhez hajolt, aztán négykézláb ereszkedett
(1907 Gárdonyi Géza)
[A mókus] két hátsó lábára ereszkedik
(1934 Kassák Lajos)
Ekkor egy kéz ereszkedik a vállára, Kemény Oszkár keze. – Gáborkám! Jó estét...
(1964 Urbán Ernő)
megadóan és hihetetlen ügyességgel fölém kerekedett, és hátát mutatva nekem rám ereszkedett, lassan, miközben kezével combunknál matatva mindent a helyére tett, és lassú, ijesztően lassú mozdulatokkal táncba kezdett rajtam...
(2001 Jónás Tamás)
2a. ereszkedik vmibe (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy öngyilkossági szándékkal teljes súlyával a mellkasának szegezett szúrófegyverre nehezedik vki〉
[Orondátes] tulajdon fegyverében akart ereſzkedni ſzégyenletében, hogy maga vérével töröllye el katonájának ſzemtelen tselekedetét
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
amikor azt látod, hogy az én fülem [ti. az ököré] lefelé ereszkedik, te is ereszkedj a késedbe, mert különben úgy is elpusztit téged az a gróf
(1897 Pesti Napló febr. 14.)
Decebál kardjába ereszkedik királysága bukásának láttára
(1913 Vasárnapi Újság)
2b.
〈annak kif-ére, hogy vmely személy v. csoport vmilyen szempontból alacsony(abb), kevésbé rangos, kevésbé megbecsült állapotba, helyzetbe, szintre jut(tatja magát)
Még bársonybugyogót is láttam egyszer rajtatok. No, no, – mondok, – ereszkedtek ti még lejebb is
(1887 Tolnai Lajos)
a népszerü tónus legalsóbb nivójára ereszkedett parlament
(1895 Fővárosi Lapok)
[Sztrogoff Mihály története] minden tehát, ami a mozi széles közönségtömegeinek kívánalma, ennek a kívánalomnak kielégítése anélkül, hogy az alantasig és hitványig kellene ereszkedni
(1927 Hevesy Iván)
[Erhard Busek] nem hajlandó vitába bocsátkozni, és bizonyos civilizációs szint alá ereszkedni
(2000 Magyar Hírlap)
3.
〈vmely állapotba, helyzetbe v. folyamatba〉 jut, kerül vki, vmi
De a’ te hibád bün vólt-é? vagyon-é miért el-hagyjad magadat, és egéſzſzen bánatnak ereſzkedjél
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
álomra ereszkedve is csak a’ bonczolt holt testnek története zavarta elmémet
(1840 Regélő)
Ifju, erőteljes, mint a hatalmas növésnek ereszkedett cédrus
(1879 Fővárosi Lapok)
hizásnak ereszkedett angol
(1904 Budapesti Napló dec. 1.)
uj életre galvanizálni a kissé hanyatlásnak ereszkedett magyar labdarugó-sportot
(1923 Budapesti Hírlap aug. 28.)
a körülmények hatására megmozdul lelkében a nyugalomba ereszkedett múlt
(1982 Népszabadság júl. 6.)
3a. (-nak/-nek ragos határozóval) (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy (hirtelen) vmely cselekvésbe kezd vki〉
Czirus azért illyen beszédnek ereszkedett
(1780 Szilágyi Márton¹ ford.Xenophón)
[az apa] nagy örömmel ölelvén Magzattyát: Jer, monda, Fijam, ’s munkának ereſzkedgy
(1789 Baróti Szabó Dávid ford.Milton)
[a német lovasság] nem eléggé védelmezve a gyalogságtól, elveszté az ütközetet, s futásnak ereszkedett
(1857 Vasárnapi Újság)
[a szegény emberek] minő álmokkal ereszkedtek útnak
(1913 Gárdonyi Géza)
3b. (-ba/-be, ill. régen -ra/-re ragos határozóval is)
〈vmely kapcsolatba, viszonyba, helyzetbe〉 bocsátkozik, ill. 〈vmely (hosszadalmas) cselekvésbe, (közös) tevékenységbe, ügybe〉(bele)kezd, (bele)fog v. bekapcsolódik, belevonódik vki
[némely nagyurak] hertelen ſzerelmeknek vak lángjában alatsonyabb rendü ſzemélyekkel ereſzkedtek házas életbe
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Ez a magát örökös hallgatásra kárhoztatott jó ember nem ereszkedik ugyan velem nyájaskodásokra
(1817 Kazinczy Ferenc)
Nem ereszkednék-e Kovács Pál ur velem valamely összeköttetésbe, illetőleg irodalmi vállalatba?
(1858 Xantus János)
Oldalról rohanó új csapat ez, amely még nem is ereszkedett eddig a harcba
(1901 Gárdonyi Géza)
hosszadalmas fejtegetésbe ereszkedtem a csikók érdekében
(1918 Krúdy Gyula)
próbál szóba ereszkedni az ismeretlen város polgáraival
(1990 Rónay László)
3c. (-ba/-be, ill. régen -ra/-re ragos határozóval is) (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely dologgal, témával gondolatban v. szóban, írásban foglalkozni kezd, ill. abba belemerül, belemélyed vki, vmi〉
nem ereſzkedem visgálódva ama’ kérdésbe: mellyet elttem Herder, hoſzſzasan, és böltsen megfejtett már
(1806 Horvát István)
Valamelly tárgynak legmélyebb alapjára ereszkedni soha sem ártalmas, habár néha tán igen unalmas is, de jobbára nagyon hasznos sőt szükséges
(1830 Széchenyi István)
törvényhozásunk Horvátországnak belső s tisztán magát az országot érdeklő viszonyaiba egyáltaljában nem ereszkedvén, s ezekre nézve eddigi törvényes szokásait feltartván, a magyar nyelvnek általános használatát csak azon törvényhozási és közigazgatási tárgyaknál követeli, melyekre nézve Horvátország vagy a kormánnyal, vagy Magyarországgal érintkezésbe jő
(1843 Eötvös József)
olly vélemény, melly arra kényszerit, hogy ezen betegség lényegébe ereszkedjem s physiologiáját kifejtegessem
(1845 Orvosi Tár)
[a felszólaló] pénzügytechnikai kérdésekbe ereszkedett
(1924 Népszava márc. 13.)
4. (tárgyragos határozóval is)
〈annak kif-ére, hogy tömegének v. térfogatának csökkenése miatt vminek a szintje v. felszíne lejjebb kerül〉
mentűl lejjebb ereszkedik a’ kéneső [a barométerben], annál nagyobb zivatart lehet várni
(1824 Peterka József Sebestyén)
a talajvíz annál alább ereszkedik, minél nagyobb a szárazság
(1866 Budapesti Szemle)
a házi hőmérőn [...] néhány fokot ereszkedett a higany
(1960 Népszava dec. 28.)
kezdi lassan kiereszteni a füstöt tüdejéből, kitágult mellkasa lassan ereszkedik lefelé, szinte kicsire zsugorodik
(1977 Népszabadság dec. 11.)
A hűvös nyarak és az alacsony évi középhőmérséklet következtében 1500–1600 méterre ereszkedő hóhatár jelentős területeken hófelhalmozódáshoz vezetett
(1997 Magyarország földje)
4a.
〈út, terület stb.〉 ferdén lefelé tart, lejt, ill. így vezet, visz vhova, vmeddig
Fenn a’ föld’ színétöl, a’ melly hammu ſzín agyaggal elegyes, fejér föveny, egy lábnyira mindjárt kezddik, és a’ viz-mértéktöl dél-felé, hat lábonként, 20, hüvelyknyire alább ereſzkedik
(1786 Mátyus István)
[Caracasban az] eléggé széles, de nyugattól keletnek lejtősen ereszkedő utczákat földszintes téglaházak képezik
(1861 Rosty Pál)
a Gödöllő felől Duka-Sződig ereszkedő hegysor
(1885 Görgey István)
[a régi hanák parasztházakon] a hajdan kivétel nélkül szalmafödelű háztető is két részre oszlik, a mennyiben a pitvarból a szobába való átmenetnél a tetőorom rézsútos irányban hirtelen vagy fél méterrel lejebb ereszkedik
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A jobb parton: pompás kertek, fehér kerítések, cseréptetők, a vízre ereszkedő lépcsők...
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
Lassacskán ereszkedik lefelé a hazai inflációs görbe
(2008 Népszava máj. 15.)
4b.
〈vmi(nek a mértéke, értéke stb.) csökken, ill. így vmely alacsonyabb szintre v. szintig jut
Hangja suttogóvá ereszkedett
(1929 Krúdy Gyula)
pénteken mínusz 38 fokra ereszkedett a hőmérséklet
(1998 Népszabadság nov. 28.)
A pesszimista nyitást pesszimista folytatás követte, és az árfolyam 7800 pontig ereszkedett
(2001 Magyar Hírlap)
az eladósodás szintje nem fog lejjebb ereszkedni
(2009 Népszabadság okt. 15.)
4c. (tárgyragos határozóval is)
〈hang, dallam〉 egyre mélyebb lesz, ill. így (vmettől) vmeddig terjed
Hangjainak (alt) terjedtsége igen kedvező; az alsó G-ig ereszkedő mély hangjai erősek és tiszták, ugy a’ felsőbbek is
(1835 Honművész)
magasabbra vagy mélyebbre ereszkedő zönge
(1861 Mátray Gábor)
a szumátrai kubu-nép egyik éneke, mely glissandóval egy duódecimányit ereszkedik, az „erdei kiáltás” címet viseli
(1931 ZeneiLex.)
Kényelmes lélegzéskor a magasabb, hangsúlyosabb szótag után hangunk önként ereszkedik
(1971 Boros Rezső)
Az első példában a dallam ezután a nónáról a kvintre ereszkedik
(1977 Borsai Ilona)
4d. (ritk)
〈ütem, versláb〉 lejt, azaz benne a kezdő hosszú szótago(ka)t (több) rövid követi
Ezek a lábak lejtésük szerint vagy a hosszútól ereszkednek a rövid felé, vagy a rövidtől emelkednek a hosszú felé. Az időmértékes verselésnél az egész sor jellegét meghatározza, hogy a benne levő verslábak lejtése ereszkedő-e vagy emelkedő
(1959 Hegedüs Géza)
5. (rég, ritk)
indul, megy vki, vmi
Eredj a’ merre ereſzkedtél, veſzſz-el! keres magadnak más, feslett akaratod ſzerint való Atyát
(1790 Fejér György)
[az elkészült hajó Kolbergből] Danczka, Pillau, ’s Memel felé ereszkedett
(1817 Hazai és Külföldi Tudósítások)
5a. (rég)
〈magból, szárból növény(i rész) (ki)nő, (ki)fejlődik
egy szembl 30.-40.-50. kalásznál-is több ereszkedett
(1792 Szabó József¹)
a növényszárból terebélyes Ágak ereszkedtek
(1875 Szabó István¹ ford.Apollóniosz Rhodiosz)
Szőrödzés, a hajó fenekén kivülről ereszkedett finom szálu növény, mely tartós állás közben vagy hosszu út folytán a hajó alját ellepi
(1897 PallasLex.)
5b. (rég, ritk)
〈annak kif-ére, hogy levet ereszt vmi〉
[a libamájat] laſſu tüznél, fed alatt, meg-párolják, igen ſok; ’s jó ízü leve ereſzkedik
(1787 Mátyus István)
a tálakban [a szilvának] leve ereszkedik, azt leszűrjük, azután a kemenczét ujra bevehevitjük, s a szilvaaszalást, szilvalészűrést a fentebb irt módon folytatjuk
(1854 Vasárnapi Újság)
5c. (rég)
〈kedve, kívánsága〉 támad, keletkezik vkinek
Istennek-is olykor kedve ereſzkedik és tetzik ſzemlélni olly Embert, ki küſzködik ſzerentsétlenséggel
(1775 Borosnyai Lukács Simon)
nagy kívánságod ereszkedett a futásra
(1793 Csokonai Vitéz Mihály)
Rég tetemes fogyatkozásnak tartván Literaturánkban egy Almanaknak nem-létét, tavaly ez idő tájban nagy kedvem ereszkedett annak kiadására
(1820 Igaz Sámuel)
6.
〈felfüggesztett v. felül rögzített tárgy, dolog〉 lógva ér vhova, vmeddig
A sajka megküzd és halad: Már ott van, a torny alatt, Honnan a víz-felűletig Kötélhágcsó ereszkedik
(1850 Arany János)
Két kapocs vonta össze a köpenyt, mely igéző ráncokban ereszkedett a földig
(1876 Fővárosi Lapok)
Seszínű haja vékonyka fürtökben ereszkedik a nyakára
(1938 Komor András)
egy félnótás külsejű pasas, szalmakalapban, rövid ujjú ingben, nyakából bőrszíjon a hasára ereszkedő és egy korszerű radarkémhajó valamennyi szerelékével rendelkezni látszó táskarádió
(1988 Kertész Imre²)
6a. (átv is)
〈vminek a kiálló része, kül. ága, nyúlványa〉 lefelé vmeddig tart, nyúlik, ill. vmihez kapcsolódik, vmibe illeszkedik
[az állkapocs lefelé mozgását] valamennyire ſegittik még más inashusok-is (geniohyoidei, et mylohyoidei), melyek az álltól (mentum), és a’ fogoktól a’ nyelvtsontra ereſzkednek
(1789 Rácz Sámuel)
[A baltacím] gyökere méternyire ereszkedik, azért a legnagyobb szárazságot is eltűri
(1897 PallasLex.)
A fürészlap kis horgokkal (Bolzen) van a fogantyúkba (Griff) erősítve, melyek a karok megfelelő lyukaiba ereszkednek úgy, hogy bennök fordíthatók legyenek
(1912 Frecskay János)
Felső szemfogaik [ti. a rozmárfélékéi] hatalmas, mélyen az alsó állkapocs alá ereszkedő agyarakká nőttek
(1924 RévaiNagyLex.)
[A népi imádságok] történeti gyökerei a középkorig ereszkednek
(1975 Erdélyi Zsuzsanna)
6b. (kissé rég)
〈építmény eleme egy másikra〉 felülről támaszkodik, nehezedik
[Herein Károly] elrendelte, hogy a megrongált oszlopra ereszkedő két boltivet alátámasszák
(1896 Pesti Hírlap júl. 11.)
a káptalanterem és az előcsarnok boltozatának bordái a középen szabadon álló pillérre ereszkednek
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Mustrálgatta a pillérre ereszkedő vasszerkezetet, a pilont
(1950 Népszava nov. 7.)
ÖU: beereszkedik, ráereszkedik, visszaereszkedik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ereget; ÉKsz.; SzT. ereszkedhetik, ~; ÚMTsz.

Beállítások